Vinatorul.ro
Jurnal de vânătoare
Acum este 25 Oct 2021, 03:54

LEGE NR.407 A VANATORII SI A PROTECTIEI FONDULUI CINEGETIC

Modificari recente ale legilor legate de vanatoare

Moderator: biriuck

LEGE NR.407 A VANATORII SI A PROTECTIEI FONDULUI CINEGETIC

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 16:58

LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006
vanatorii şi a protecţiei fondului cinegetic
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 22 noiembrie 2006


Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) administrator - autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura şi care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;
b) atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul da dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi;
c) braconaj - acţiunea desfasurata în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vanatoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urma;
d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publica centrala care răspunde de protectia mediului şi aprobată de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura;
e) cota de recolta - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vana în cadrul unui fond de vanatoare;
f) Consiliu Naţional de Vanatoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vanatoresc şi al mediului de viata al acesteia;
g) drept de vanatoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vanatoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licentiata;
h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României;
i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetica constituită din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren,indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata încât sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul sau. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii »;
j) fond cinegetic national- totalitatea fondurilor cinegetice din Romania;
k) gestionar - persoana juridică romana care a fost licentiata în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vanatoare;
l) gestionar consacrat - organizaţia de vanatoare romana, licentiata în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; isi manifesta intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare;
m) gestionare - activitatea de gospodărire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;
n) jujeu - piesa de forma cilindrica, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;
o) licenta - împuternicirea data de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;
p) odorivector - substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasarii acestora;
q) organizaţie de vanatoare - persoana juridică romana constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vanatorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului şi al exercitării vanatorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional;
r) populaţie optima - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza într-un fond de vanatoare într-o anumită structura de specii şi într-o anumită structura de varste în cadrul fiecărei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;
s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionata durabil, în scopul conservării biodiversitatii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vanatorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;
s) stationar - suprafata de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzătoare şi condiţiile de viata, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;
t) tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestionează;
t) vanat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vanatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;
u) vanatoare - acţiunea de pandire, căutare, starnire, urmărire, haituire sau orice alta activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;
v) vanator - persoana fizica ce practica vânătoarea în condiţiile prezentei legi;
w) zona de liniste - suprafata stabilită în cadrul unui fond de vanatoare, delimitata şi marcata pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată sa asigure condiţii de viata optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vanatoare respectiv, indiferent de anotimp.
ART. 2
Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes naţional şi internaţional.
ART. 3
Exercitarea vanatorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.
ART. 4
(1)Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vanatoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop;
(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse in fondurile de vanatoare au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vanatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin in conditiile alin (1).
ART. 5
(1) Criteriile de constituire a unui fond de vanatoare sunt următoarele:
a) mărimea suprafeţei fondului de vanatoare;
b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;
c) limitele fondului de vanatoare;
d) apartenenţa, de regula, la acelaşi etaj altitudinal;
e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmăreşte, pe cat posibil, constituirea de fonduri de vanatoare pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate;
f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond de vanatoare sa existe cat mai multe categorii de folosinta a terenului;
g) constituirea, în timp, a fondurilor de vanatoare.
(2) Suprafata unui fond de vanatoare va fi de cel puţin 5.000 ha la campie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte.
(3) Suprafata minima necesară pentru un membru vanator este de:
a) 150 ha la campie şi în Delta Dunării;
b) 250 ha la deal;
c) 350 ha la munte.
(4) Fondul de vanatoare se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile.
(5) Pentru constituirea unui fond de vanatoare este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

CAP. II
Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României

ART. 6
(1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vanatorii sunt următoarele:
a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;
b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;
c) stabileşte valoarea de pornire pentru licitaţiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vanatoare;
d) stabileşte tariful de gestionare pentru fondurile de vanatoare atribuite direct;
e) elaborează metodologia şi reglementările de organizare şi practicare a vanatorii;
f) stabileşte şi aproba anual, pana la data de 15 mai, cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vanatoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recolta astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare;
g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vanat inexistente in libertate in Romania, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romana şi de autoritatea publica centrala care răspunde de protecţia mediului;
i) stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vanat şi prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;
j) tine evidenta şi publica anual date referitoare la populaţia de fauna cinegetica, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vanat;
k) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetica şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;
l) controlează activitatea cinegetica la toate nivelurile;
m) organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;
n) organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic;
o) stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
p) acorda licenta de funcţionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
q) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea experţilor tehnici judiciari în vanatoare;
r) emite şi aproba modelul permiselor de vanatoare şi tine evidenta persoanelor care au dobândit calitatea de vanator;
s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor de vanatoare formularele autorizaţiilor de vanatoare;
s) stabileşte rasele de caini admise la vanatoare în România;
t) stabileşte, împreună cu Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de munitie care se pot folosi la vanatoare în România;
t) iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;
u) participa sau sprijină, după caz, programul colaborarilor internaţionale în domeniul cinegetic;
v) înfiinţează Comisia nationala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare în teritoriu;
x) stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor de vanatoare.
(2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.
(3) Pe lângă autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura funcţionează Consiliul Naţional de Vanatoare, înfiinţat prin ordin al conducatorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, compus din reprezentanţi ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de învăţământ superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor de vanatoare proporţional cu suprafata fondurilor de vanatoare gestionate.
(4) Administratorul adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.
ART. 7
Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele:
a) administratorii pădurilor proprietate privată;
b) administratorii pădurilor proprietate publica a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) organizaţiile de vanatoare;
d) administratorul pădurilor proprietate publica a statului;
e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic;
f) instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vanatul şi vânătoarea.
ART. 8
(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri de vanatoare, prin următoarele modalităţi:
A. direct, pentru următoarele categorii de fonduri de vanatoare:
a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privati, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafata de teren care reprezintă minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizica sau juridică, după caz;
b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplina de studiu vanatul şi vânătoarea;
c) fondurile de vanatoare pentru care proprietarii, individual sau în asociaţie constituită în scopul obţinerii dreptului de a gestiona fondurile de vanatoare respective prin structura licentiata, nu au în proprietate minimum 51% din suprafata fiecărui fond şi pentru cele care nu au fost atribuite în condiţiile lit. a) şi b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;
B. prin licitaţie publica, pentru fondurile de vanatoare neatribuite în condiţiile lit. A.
(2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare anterioare, din orice motive.
ART. 9
(1) La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.
(2) Gestionarul este obligat sa plătească tariful de gestionare anual, în doua transe egale, prima pana la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua pana la data de 15 mai a anului următor.
(3) Tariful de gestionare prevazut la alin (2) nu este purtator de TVA si se calculeaza pentru sezonul de vanatoare 15 mai anul curent-14 mai anul viitor.
ART. 10
Administratorul pădurilor proprietate publica a statului este persoana juridică care reprezintă statul roman în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vanatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
ART. 11
(1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplina de studiu vanatul şi vânătoarea are dreptul de a primi in scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate un fond cinegetic.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare cinegetica au dreptul de a primi in scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vanatoare.
(3) Atribuirea in gestiune a faunei cinegetice in conditiile alin. (1) si (2) se realizeaza prin ordin al administratorului, la solicitarea institutiilor de invatamant.
ART. 12
(1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
(2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi pana la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vanatoare, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vanatoare se asigura de fostul gestionar.
(3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.
(4) Fondurile de vanatoare pentru care din culpa castigatorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repeta pana se asigura atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.
(5) În situaţia în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafata unui fond de vanatoare se constituie, în condiţiile legii, arie naturala protejata din categoria căreia suprafata nu se include în suprafata fondurilor de vanatoare, contractul de gestionare încheiat iniţial se modifica prin act adiţional, pana la începerea urmatorului sezon de vanatoare, la initiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafata sa are minimum jumătate din suprafata minima prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
(6) În cazurile în care suprafata fondului de vanatoare rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mica decât jumătatea suprafeţei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vanatoare se desfiinţează, suprafata rezultată rearondandu-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri de vanatoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vanatoare.
(7) Fondurile de vanatoare rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vanatoare pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plata, în conformitate cu suprafata rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).
(8) Fauna cinegetica din fondurile de vanatoare pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publica a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitaţie.
(9) În perioada în care gestionează fauna cinegetica în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publica a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.
ART. 13
(1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 si 2, se acorda despăgubiri.
(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 1 se suporta dupa cum urmeaza:
a) pentru pagubele produse in fondurile cinegetice si in intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice in cauza, daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor;
b) pentru pagubele produse in ariile naturale protejate, neincluse in fonduri cinegetice sau in care vanatoarea nu este admisa – de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
(3) Pentru situatiile in care atat gestionarul, cat si proprietarii de culturi agricole, silvice si de animale domestice si-au indeplinit toate obligatiile pentru prevenirea pagubelor, despagubirile se suporta de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
(4) Despagubirile pentru pagubele produse de catre exemplarele de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 2 se suporta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie.
ART. 14
(1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.
(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) consta în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investigheaza de către experţi tehnici în vanatoare sau de către experţi tehnici judiciari în vanatoare, după caz.
ART. 15
(1) În cazul fondurilor de vanatoare pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare după cum urmează:
a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
b) 16% din tarif, bugetului de stat;
c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.
(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publica, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numarului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele doua sezoane de vanatoare incheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, inscrise in anexele nr. 1 si 2.
(3) Tarifele de gestionare inscrise in contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifica pentru fiecare sezon de vanatoare, prin acte aditionale, pana la data de 15 martie, dupa cum urmeaza:
a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultata din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);
b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitatie publica, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculata, conform prevederilor lit. A), inmultita cu raportul dintre valoarea rezultata din licitatie publica si valoarea de pornire a licitatiei.
(3^1) Neincheierea actelor aditionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vanatoarea pentru sezonul de vanatoare urmator.
(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:
a) direct, proprietarilor privati persoane fizice sau persoane juridice ale căror proprietăţi/persoana au suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;
d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.
(5) Plata directa se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plata către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice.
(6) Sumele datorate proprietarilor privati, persoane fizice sau persoane juridice, şi administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în funcţie de:
a) categoria de teren avută în proprietate sau în administrare;
b) ponderea suprafeţei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafata totală a categoriei de teren respective din fondul de vanatoare;
c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafata totală a categoriei de teren respectiv din fondul de vanatoare.
(7) Administratorul pădurilor statului are obligaţia sa asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, destinate prin amenajamentul silvic, cultivarii, depozitarii şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasarii construcţiilor şi instalaţiilor vanatoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, in suprafata de minimum:
a) 1 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de munte;
b) 2 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de deal;
c) 3 ha pentru 1.000 ha de padure în etajul altitudinal de campie.
(7^1) Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor ali. (7) pe baza unui document de prederepreluare, in prezenta reprezentantului administratorului.
(8) Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executantii de lucrări de orice natura pe terenurile din fondurile de vanatoare sunt obligaţi sa ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului sau de viata şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpa.

CAP. III
Protecţia faunei de interes cinegetic

ART. 16
(1) În vederea creării bazei ştiinţifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se înfiinţează, în cadrul institutului care realizează cercetarea ştiinţifică pentru silvicultura, o secţie de cercetări cinegetice.
(2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează câte un stationar în fiecare regiune de dezvoltare economică.
(3) Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
ART. 17
(1) Gestionării sunt obligaţi sa asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.
(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vanatoare se întocmesc anual de catre personalul cu specializare silvica sau cinegetica angajat al gestionarului fondurilor cinegetice si vor fi supuse aprobarii administratorului.
(2^1) Planurile de management cinegetic se intocmesc pentru o perioada de 10 ani de catre personalul cu specializare superioara silvica sau cinegetica angajat al gestionarului si se supun aprobarii administratorului in termen de 6 luni de la primirea in gestiune a fondurilor de vanatoare.
(2^2) In situatia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.
(2^3) In fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate, evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 s erealizeaza impreuna cu reprezentantii administratiilor ariilor naturale protejate.
(3) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din suprafeţele neincluse în fondurile de vanatoare se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităţilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenţia locală de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
(4) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie stricta sau zone de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate incluse in fonduri cinegetice se face de catre administratiile ariilor protejate, in baza hotararilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
ART. 18
Gestionării sunt obligaţi sa asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vanatoare pe fond.
ART. 19
(1) În scopul conservării biodiversitatii, regimul juridic al vanarii mamiferelor şi pasarilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
(2) Speciile de mamifere si pasari, inclusiv cele migratoare, la care vanarea este interzisa, se supun derogarilor stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2^1) Evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexa nr. 2se realizeaza de catre gestionar, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului si a administratorului.
(3) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafeţele fondurilor de vanatoare se impusca fără restrictii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.
(4) Pisicile şi cainii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se impusca de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare sau de vanatori, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participa şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vanatorilor organizate.
(5) Vanatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vanatoare individuale, se crotaliaza după recoltare, înainte de părăsirea fondului de vanatoare conform normelor stabilite de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura.
ART. 20
(1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publica centrala care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimiteaza în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice, în care se iau masuri suplimentare de protectie prin planurile de management cinegetic.
(2) Suprafata zonelor de liniste a faunei cinegetice insumeaza minimum 10% din suprafata totală a fiecărui fond de vanatoare.
(3) Acolo unde exista arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafata acestora.
ART. 21
(1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente în fondurile de vanatoare din România se poate face numai dacă:
a) anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetica;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura şi aprobate de autoritatea publica centrala care răspunde de protecţia mediului.
(2) Popularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura, în baza certificării calităţii genetice a acestora, data de o instituţie ştiinţifică cu activitatea cinegetica, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
(3) În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
ART. 22
(1) Acţiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vătăma exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.
(2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scop de cercetare ştiinţifică se poate face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiţia eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu înştiinţarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recolta.

ART. 23
(1) În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:
a) popularea fondurilor de vanatoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri;
b) lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul cu acestea in fondul forestier;
d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;
f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vanatoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat;
g) lăsarea libera a cainilor de vanatoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi în fondurile de vanatoare, altfel decât vaccinati sau dehelmintizati;
h) circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de caini liberi, legaţi ori captivi, care aparţin altor categorii decât cainii de vanatoare sau insotitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinati sau dehelmintizati;
i) permiterea insotirii, în fondurile de vanatoare, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de caini care nu poarta jujeu;
j) circulaţia, pe fondurile de vanatoare, a persoanelor însoţite de caini, fără a fi purtati în lesa, din alte rase decât cele admise la vanatoare în România;
k) permiterea insotirii turmelor şi cirezilor de către caini insotitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la campie. În acest număr se includ şi cainii care asigura paza stanei;
l) hranirea complementara a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide;
q) neanuntarea celei mai apropiate primării despre existenta în fondurile de vanatoare a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;
r) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura;
s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea măsurilor de protecţie a acestora;
s) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, în scopul salbaticirii;
t) lăsarea în libertate în fondurile de vanatoare a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;
t) producerea, procurarea, comercializarea şi deţinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
u) nerespectarea prevederilor referitoare la vanatoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri de vanatoare;
v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vanatoare;
w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmarii, în afară traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.
(1^1) Prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) suprafeţele pe care se pasuneaza sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturala au varsta mai mare de 15 ani sau suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;
b) nu exista pasune comunală.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al proprietaruli padurii si al gestionarului fondului cinegetic.
(4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionării fondurilor de vanatoare sunt obligaţi sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica găsite, ranite sau bolnave în fondurile de vanatoare pe care le gestionează, stationarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.
(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vanatoare din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 16:59

CAP. IV
Exercitarea vanatorii

ART. 24
Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vaneaza in numarul, in locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementarilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii.
ART. 25
Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 26
(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate in anexa nr. 1 lit. A.
(1^1) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la pasari, inclusive cele migratoare, stabilite in concordanta cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate in anexa nr. 1 lit. B.
(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin (1^1), vanatoarea la pasari migratoare in fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administratiei rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii” incepe cu 15 zile mai tarziu fata de datele inscrise in anexa nr. 1 lit. B.
(2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversitatii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări ştiinţifice, administratorul împreună cu autoritatea publica centrala care răspunde de protecţia mediului propun restrangerea sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de interes cinegetic;
(3) In vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statutusului de sanatate al animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de catre gestionarii fondurilor de vanatoare a unor exemplare, in numar limitat, din speciile cuprinse in anexele nr. 1 si 2 in orice perioada a anului.
ART. 27
(1) Vânătoarea se exercita numai de către vanatori care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) poseda permis de vanatoare cu arma;
b) poseda autorizaţii eliberate de gestionar;
c) poseda permis de arma de tip B;
d) poseda asigurare obligatorie impotriva accidentelor.
(2) Vânătoarea cu pasari rapitoare si vanatul cu arcul se va reglementa printr-o lege specială.
ART. 28
(1) Permisele de vanatoare prevăzute la art. 27 pot fi:
a) permanente;
b) temporare.
(2) Permisele de vanatoare permanente se tiparesc, se inseriaza, se gestionează şi se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenţă în România de către organizaţiile vanatoresti care au în gestiune fonduri de vanatoare, conform modelului aprobat de autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura.
(3) Condiţiile pe care un solicitant trebuie sa le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:
a) varsta minima de 18 ani;
b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub îndrumarea organizaţiei vanatoresti care gestionează cel puţin un fond de vanatoare, la care solicita sa fie înscris;
c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir;
d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vanatoare permanent, susţinut în fata unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;
e) în ultimii 3 ani sa nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni, conform prezentei legi.
(4) Permisul de vanatoare temporar se eliberează de către organizaţiile vanatoresti, la cererea:
a) apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în ţara de domiciliu sunt vanatori şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vanatoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vanatorii romani pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente;
b) cetăţenilor străini care în ţara de domiciliu sunt vanatori şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vanatoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vanatorii romani pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente.
(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vanatoare în condiţiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului;
(6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vanator se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
ART. 29
Cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vanator în ţara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).
ART. 30
(1) Permisul de vanatoare se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o fapta sancţionată ca infracţiune de prezenta lege.
(2) Anularea permisului de vanatoare se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ART. 31
(1) Autorizaţiile de vanatoare sunt:
a) individuale;
b) colective.
(2) Autorizatiile de vanatoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi inseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducatorului administratorului.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vanatorii.
(4) Autorizaţia de vanatoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vana exemplarele pentru care a fost eliberata autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul de vanatoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.
ART. 32
Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe baza de autorizaţii de vanatoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:
a) elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vanatul şi vânătoarea, pe fondurile de vanatoare gestionate de acestea;
b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile de vanatoare ale gestionarului.
ART. 33
(1) Vânătoarea se practica cu:
a) arme de foc de vanatoare;
b) capcane autorizate;
(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.
ART. 34
Pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii », recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a cainilor fara stapan se realizeaza, in conditiile legii, dee gestionarul din zona respectiva pe baza unui contract de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.
ART. 35
(1) Vânătoarea in fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate este admisa numai cu respectarea conditiilor prevazute in planurile de management cinegetic si in planurile de management al ariilor naturale respective.
(4) Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate in care vanatoarea este interzisa sau in cele neincluse in fondurile cinegetice este interzisă.
ART. 36
(1) Exemplarele din speciile de mamifere admise la vanatoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vanate şi în afară perioadei legale de vanatoare, in conditiile aprobării administratorului.
ART. 37
Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de capturare, emise de administrator in conditiile legii.
ART. 38
(1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) si ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 sunt premise urmatoarele:
a) mamiferele si pasarile admise la vanatoare sau parti ori produse provenite de la acestea, dobandite legal prin actiuni de vanatoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vanatorului;
b) mamiferele admise la vanatoare in stare vie ori moarta sau orice parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializarii, detinerii si/sau transportului in scopul comercializarii sau popularii de catre persoane juridice autorizate, potrivit legii;
c) comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii speciilor de pasari cuprinse in anexele nr. 5D si 5E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonante de urgenta.
(2) Transportul, comercializarea, naturalizrea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acestea, dobandite fara respectarea conditiilor legii, sunt interzise.
ART. 39
Fara a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt interzise si urmatoarele:
a) depăşirea cotei de recolta care a fost aprobata la nivel de gestionar;
b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru recolta/vanator/zi de vanatoare;
c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vanatoare;
d) nerealizarea cotei de recolta pentru vanatul sedentar ori depasirea cotei de recolta pe fond cinegetic, fără motive justificate;
e) vânătoarea pe alt fond de vanatoare decât cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neintrodusa în toc, şi în afară căilor de comunicaţie;
g) accesul cu arma de vanatoare, altfel decat purtata in toc, in parcuri naţionale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fondurile cinegetice;
h) utilizarea steguletelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale;
i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor şi ursilor prin utilizarea altor cartuse decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;
j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul pana la răsăritul soarelui;
k) vanarea cerbilor, capriorilor şi caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;
l) vanarea ursilor la nada sau la barlog; este permisă vânătoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;
m) vanarea pasarilor de balta în apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, dacă suprafata libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata pe mai mult de 70%;
n) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
o) folosirea la vanatoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizata acţiunea de vanatoare sau a celor la care percutia cartusului se realizează pe rama;
s) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării ştiinţifice, fără aprobarea administratorului;
t) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat;
t) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
u) vânătoarea în parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, precum si vanatoarea in crescatorii de vanat;
v) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturala protejata;
w) vânătoarea in suprafetele ariilor naturale protejate cuprinse in fondurile de vanatoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, si in cele ale ariilor naturale respective in ceea ce priveste vanatoarea;
x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare în România;
y) părăsirea fondului de vanatoare fără ca vanatul recoltat, în baza autorizaţiei de vanatoare individuale, sa fie crotaliat, iar numărul crotaliei sa fie trecut în autorizaţia de vanatoare.
z) impiedicarea practicarii vanatorii.
z^1) completarea necorespunzatoare a autorizatiilor de vanatoare;
z^2) nereturnarea in termen a autorizatiilor de vanatoare de catre titularii acestora.
Z^3) accesul cu arma de vanatoare in zona strict protejata si in zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
Z^4) vanatoarea pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
ART. 39^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), u) si w), in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si al securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica admise la vanatoare si a cainilor fara stapan se realizeaza, in conditiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizata de consiliul stiintific al acesteia.
(2) Exemplarele recoltate in conditiile alin. (1) se valorifica de gestionari potrivitlegii si reprezinta baza de calcul a tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
ART. 40
(1) Vanatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobândite în condiţiile prezentei legi se valorifica, după caz, de gestionar, consiliul local sau administraţia ariei naturale protejate.
(2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Vanatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparţin, după caz:
a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri de vanatoare şi se încadrează în cota de recolta aprobată;
b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafeţe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităţilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile de vanatoare, sau dacă cota de recolta a fost realizată pentru cele din fondurile de vanatoare.
(4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recolta în mod corespunzător.
(5) Coarnele lepadate de cervide, găsite pe fondurile de vanatoare, aparţin gestionarilor.

CAP. V
Raspunderi şi sancţiuni

ART. 41
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.
ART. 42
(1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei:
a) vânătoarea fără permis de vanatoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32.
a)’ vanatoarea fara autorizatie de vanatoare legala;
b) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
c) emiterea de autorizaţii de vanatoare prin care se depăşeşte cota de recolta aprobată pentru fiecare gestionar;
d) vanarea speciilor de vanat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;
e) vânătoarea în parcurile nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate altfel decat in conditiile art. 39^1;
f) vânătoarea în intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii »;
g) vânătoarea pasarilor migratoare de apa în ariile de protecţie specială avifaunistica şi a speciilor care fac obiectul protectiei în ariile speciale de conservare, precum si vanatoarea in suprafetele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse in fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vanatoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;
h) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vanatoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vanatoare, în afară căilor de comunicaţie;
i) vânătoarea pe alt fond de vanatoare decât cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
j) vanarea în afară perioadelor legale de vanatoare la specia respectiva, conform anexelor nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa 2;
k) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric;
l) vânătoarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
m) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;
n) vanarea ursilor la nada şi/sau la barlog;
o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
p) vânătoarea cu exemplare de pasari de prada, cu arcuri si cu arbalete;
q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mana, a armelor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori/si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania;
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost săvârşite:
a) de doua sau mai multe persoane împreună;
b) de o persoana cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vanatorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
c) recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica strict protejate de pe suprafetele din intravilan, din zona strict protejata si din zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii », altfel decat in conditiile derogarilor stabilite conform legii;
d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vanatorii.
ART. 43
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit g) si z^3).
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u) si z^4).
ART. 44
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:
a) scoaterea din ţara a trofeelor care pot fi medaliate de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic fără respectarea dispoziţiilor legale.
b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau gasit impuscat ori transat in teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii;
c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vanatoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27-29 şi 31;
d) eliberarea de autorizaţii pentru vanatoare, în alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege;
e) impiedicarea, prin exercitare de acte de violenta, a desfasurarii activitatilor de vanatoare in conditiile art. 4, alin (2).
ART. 44^1
Complicitatea la actiunile prevazute la art. 42-44 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 3. 000 lei la 10. 000 lei.
Art. 45’. – Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, in afara organelor de urmarire penala si de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vanatului din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, autoritatiii publice centrale care raspunde de protectia mediului si gestionarilor fondurilor de vanatoare, precum si de un alt personal de specialitate imputernicit in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
ART. 46
(1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.
(2) Trofeele de vanat şi vanatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confisca;
(3) Bunurile prevazute la alin (1) se retin de catre agentul constatator in vederea confiscarii si se predau organelor de urmarire penala, iar vanatul si trofeele prevazute la alin (2) se retin si se predau gestionarului fondului de vanatoare care le tine la dispozitia organelor de urmarire penala.

ART. 46^1
Faptele prevazute la art. 42-45 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita faptuitorului.
ART. 47
Permisul de vanatoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.
ART. 48
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) vânătoarea fără asigurare impotriva accidentelor, cu amenda de la 100 lei la 300 lei;
b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), s), y), z^1) si z^2) cu amenda de la 250 lei la 750 lei;
c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s) precumc şi la art. 39 lit. h), k), m), şi t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;
d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), s), t) şi w) şi la art. 39 lit. i), t), u) şi z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (2^1), (2^2), (2^3), (3) si (4), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), t) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) În toate cazurile, permisul de vanatoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.
ART. 49
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri de vanatoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
ART. 50
(1) Persoanele împuternicite sa constate infractiunile prevazute la art. 42-44 si contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor este un document tipizat al carui model se stabileste de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
ART. 51
(1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
(2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de gestionării fondurilor de vanatoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.
(3) Despăgubirile încasate de gestionării fondurilor de vanatoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:
a) 75% se reţin de gestionării care le încasează pentru gospodărirea vânatului;
b) 25% se achită de gestionării care le încasează agenţilor constatatori.
(4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice.
(5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:
a) 75% se virează la bugetul de stat;
b) 25% se achită agenţilor constatatori.
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 17:00

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 52
Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescatoriile de vanat autorizate şi din complexurile de vanatoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.


ART. 53
(1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vanatoare se face în condiţiile prezentei legi, de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) În situaţia în care, în urma reactualizarii prevăzute la alin. (1), fondurile de vanatoare existente la intrarea în vigoare a prezentei legi isi modifica limitele, fondul de vanatoare se considera nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafata acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafata fondului de vanatoare existent anterior reactualizarii.
ART. 54
Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.
ART. 55
Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vanatoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.
ART. 56
(1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o conceptie unitară, administratorul elaborează şi aproba, cu avizul Consiliului Naţional de Vanatoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.
(2) Actuala strategie cinegetica şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vânătoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare pana la revizuirea acestora în concordanta cu reglementările internaţionale la care statul roman este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
ART. 57
(1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.
(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.
(3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârşite a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare în afară cotei de recolta sau a fost diminuata populaţia faunei de interes cinegetic existenta în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).
(4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare, prejudiciul produs diminuează cota de recolta stabilită pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul de vanatoare.
(5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrala a cotei de recolta pentru fondul de vanatoare unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs statului roman şi pentru calculul despăgubirilor se aplica cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 58
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile pana la data încetării raporturilor contractuale.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 407.
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 17:01

"ANEXA Nr. 1


Perioadele de vanare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare si valoarea de despagubire in cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vanarea este admisa

*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoare Valoarea de
de despăgubire
Denumirea speciei Perioada de vanare calcul (în Euro)
al tari în perioada
fului ────────────────────
de ges Admisă Inter-
tionare zisa
(în
euro)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.MAMIFERE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Bizamul 1 sept. - 15 apr. 5 80 160
(Ondatra zibethica)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Capra neagra
(Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec. 2 000 8 000 16 000
- exemplar de selecţie 1 sept. - 15 dec. 2 000 8 000 16 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.Capriorul
(Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai - 15 oct. 500 2 500 5 000
- femela 1 sept. - 15 febr. 250 2 000 4 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.Cerbul comun
(Cervus elaphus)
- mascul de trofeu 10 sept. - 15 nov. 3 000 6 000 12 000
- mascul de selecţie 1 sept. - 15 noie. 3 000 6 000 12 000
- femela şi vitel 1 sept. - 15 febr. 3 000 6 000 12 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.Cerbul lopatar
(Dama dama)
- mascul de trofeu 10 oct. - 1 dec. 600 3 000 6 000
- mascul de selecţie 1 sept. - 15 dec. 600 3 000 6 000
- femela şi vitel 1 sept. - 15 febr. 250 2 000 4 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.Cainele enot 15 sept. - 31 mart. 10 60 120
(Nyctereutes prociynoides)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.Dihorul comun 15 sept. - 31 mart. 5 30 60
(Putorius sp.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.Hermelina 15 sept. - 31 mart. 5 30 60
(Musiela erminea)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.Iepurele de camp 1 nov. - 31 ian. 25 150 300
(Lepus europaeus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.Iepurele de vizuina 1 nov. - 31 ian. 20 100 400
(Oryctolagus cuniculus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 20 200 400
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.Marmota 15 sept. - 31 oct. 200 300 600
(Marmota marmota)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr. 250 1 000 2 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.Muflonul 15 sept. - 15 dec. 1 000 4 000 8 000
(Ovis aries musimon)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15.Nevastuica 15 sept. - 31 mart. 5 100 200
(Mustela nivalis)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16.Sacalul (Canis aureus) 15 mai – 31 martie 5 80 160
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17.Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 10 100 200
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18.Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul - 50 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. PĂSĂRI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1^1. Becatina comuna 1 sept. – 28 febr. 10 55 135 135
(Gallinago gallinago)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Cioara griva 1 iunie- 31 martie - 10 20
(Corvus corone cornix)

_______________________________________________________________________________
2^1. Cioara griva sudica 1 iun. – 31 mart. - 10 20
(Corvus corone sardonius)


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.Cioara de semanatura 1 iunie - 31 mart. - 10 70 (Cornus frugilegus)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3^1. Cioara neagra 1 iun. – 31 mart. - 10 70
Corvus corone corone)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.Ciocarlia de camp 15 sept. - 15 nov. 1 20 30
(Alauda arvensis)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 2 27 75
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.Cocosul-de-munte 20 apr. - 10 mai 1 000 1350 2700
(Tetrao urogallus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.Cotofana (Pica pica) 1 iunie – 31 mert. - 10 20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.Fazanul 1 oct. - 28 febr. 1 35 70
(Phasianus colchicus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.Gaita 1 sept. - 28 febr. - 27 135
(Garrulus glandarius)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.Gainusa de balta 1 sept. - 28 febr. 2 27 50
(Gallinula chloropus)
_______________________________________________________________________________
11^1. Gasca de semanatura 1 sept. – 28 febr. 20 55 275
(Anser fabalis fabalis)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.Gasca de vara 1 sept. - 28 febr. 20 55 275
(Anser anser rubrirostris)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.Garlita mare 1 sept. - 28 febr. 20 55 275
(Anser albifrons)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.Graurul 1 sept. - 28 febr. 2 15 55
(Sturnus vulgaris)
_______________________________________________________________________________
14^1. Graurul dobrogean 1 sept. – 28 febr. 2 15 55
(Sturnus vulgaris balcanicus)


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15.Gugustiucul 15 aug. - 28 febr. 2 27 80
(Streptopelia decaocto)
______________________________________________________________________________
15^1. Ierunca 15 sept. – 15 dec. 50 150 350
(Bonasa bonasa)
______________________________________________________________________________

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16.Lisita (Fulica atra) 1 sept. - 28 febr. 5 27 110
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17.Porumbelul gulerat 15 aug. - 28 febr. 2 27 80
(Columba palumbus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18.Porambelul de scorbura 15 aug. - 28 febr. 2 55 110
(Columba oenas)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19.Potarnichea 15 sept. - 31 dec. 10 55 220
(Perdix perdix)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20.Prepelita 15 aug. - 31 dec. 2 27 80
(Coturnix coturnix)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21.Rata mare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Anas platyrhynchos)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22.Rata mica 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Anas crecca)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23.Rata fluieratoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Anas penelope)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24.Rata cu cap castaniu 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Aythya ferina)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25.Rata motata 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Aythya fuligula)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26.Rata pestrita 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Anas strepera)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27.Rata sunatoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Bucephala clangula)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28.Rata lingurar 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Anas clypeata)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29.Rata sulitar 1 sept. - 28 febr. 10 65 130
(Anas acuta)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30.Rata caraitoare 1 sept. - 28 febr. 10 65 130
(Anas querquedula)
_______________________________________________________________________________───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31.Rata cu cap negru 1 sept. - 28 febr. 10 65 130
(Aythya marila)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32.Sitarul de padure 1 sept. - 28 febr. 10 55 110
(Scolopax rusticola)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34.Stancuta 15 iul. - 15 mart. 1 27 75
(Corvus monedula)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35.Sturzul de vasc 1 sept. - 28 febr. 2 27 75
(Turdus viscivorus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36.Sturzul cantator 1 sept. - 28 febr. 2 27 75
(Turdus philomelos)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37.Sturzul viilor 1 sept. - 28 febr. 2 27 75
(Turdus iliacus)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38.Turturica 1 sept. - 28 febr. 2 27 75"
(Streptopelia turtur)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 17:03

ANEXA 2


Valoarea de despagubire in cazul unor fapte ilicite si valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vanatoarea este interzisa


*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Valoarea Valoarea
crt. Denumirea de calcul de
al tarifu- despăgubire
lui de ges- (în Euro)
tionare
(în euro)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A.MAMIFERE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Castorul (Castor fiber) 2 000 6 000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Elanul (Alces alces) 5 000 20 000
3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 20 100
4. Lupul (Canis lupus) 400 1 000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 50 200
6. Pisica salbatica (Felix silvestris) 50 200
7. Rasul (Lynx lynx) 500 2 000
8. Ursul (Ursus arctos) 20 000 40 000
9. Veverita (Sciurus vulgaris 20 100
10. Vidra (Lutra lutra) 500 2 000
11. Zimbrul (Bison bonasus) 20 000 30 000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B.PĂSĂRI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 1 500 2700
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa'tos) 1 000 2700
3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 1350 1350
4. Acvila-mica (Hieraatus pennatus) 1350 1350
5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) 1350 1350
6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) 1350 1350
7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 540 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80 80
9. Auselul (Regulus sp.) 27 27
10. Barza-alba (Ciconia ciconia) 270 270
11. Barza-neagra (Ciconia nigra) 410 410
12. Batausul (Philomachus pugnax) 220 220
14. Becatina-mare (Gallinago media) 20 135
15. Boicusul (Remiz pendulinus) 5 27
16 Botgros (Coccothratistes coccothraustes) 5 80
17. Brumarita (Prunnela sp. 5 27
18. Bufnita (Buba buba) 500 1350
19. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 25 540
20. Capantortura (Jynx torqilla) 5 135
21. Caprimulgul (Caprimuigus europaeus) 20 135
22. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 500 540
23. Califarul-roşu (Tadorna ferruginea) 500 1350
24. Canaras (Serinus serinus) 5 27
25. Canepar (Carduelis cannabina) 5 27
26. Chira (Sterna sp.) 20 160
27. Chirighita (Chlidonias sp. 20 135
28. Ciocantors (Recurvirostra avosetta) 20 135
29. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 20 55
30. Cinteza (Fringilla sp.) 5 27
31. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; 10 135
Picoides sp; Drycopus sp.)
32. Ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius) 10 270
33. Ciocarlanul (Gaierida cristata) 10 80
34. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 10 80
35. Ciocarlia urecheata (Eremophila alpestris) 10 80
36. Ciovlica (Glareola sp.) 50 270
37. Ciuful (Asio sp.) 50 270
38. Ciuvica (Giaucidium passerinium) 50 270
39. Ciusul (Otus scops) 100 270
40. Cocorul-mare (Grus grus) 500 540
41. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 250 540
42. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 1000 1350
43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 1000 2700
44. Codobatura (Motacilla sp.) 5 27
45. Codrosul (Phoenicurus sp.) 5 27
46. Cojoaica (Certhia sp.) 5 27
47. Corbul (Corvus corax) 20 135
48. Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficollis) 20 55
49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 20 55
50. Corcodelul cu gat negru (Podiceps nigricolis) 20 135
51. Corcodelul cu gat roşu (Podiceps griseigena) 20 270
51^1. Cormoranul mare(Phalacrocorax carbo) 50 200
52. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 410
53. Crestetul (Porzano sp.) 20 80
54. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 20 55
55. Carsteiul-de-camp (Crex crex) 20 410
56. Cucul (Cuculus canorus) 25 135
57. Cucuveaua (Athene noctua) 50 270
58. Cufundarul (Gavia artica) 50 135
59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 50 135
60. Cufundarul-mare (Gavia immer) 50 150
61. Culicul mare (Numenius arquata) 50 270
62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 50 270
63. Culicul cu cioc subtire (Nemenius tenuirostris) 50 2700
64. Drepnea (Apus sp.) 5 55
65. Dropia (Otis tarda) 1000 2700
66. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 10 270
67. Egreta-mare (Egretta alba) 100 270
68. Egreta-mica (Egretta garzetta) 100 135
69. Eiderul (Somateria mollissima) 50 405
70. Ferestrasul-mare (Mergus merganser) 135 400
71. Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 50 135
72. Ferestrasul motat (Mergus serrator) 135 400
73. Fasa (Anthus sp.) 10 27
74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50 270
75. Florinte (Carduelis chloris) 5 27
76. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 5 55
77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 5 55
78. Fluierarul (Tringa sp.) 5 55
79. Fluturas de stanca (Trichodroma muraria) 10 270
80. Forfecuta (Loxia sp.) 5 55
81. Frunzarita (Hippoiais sp.) 5 27
82. Fugaciul (Calidris sp.) 10 55
83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 10 55
84. Gaia-neagra (Milvus migrans) 250 1350
85. Gaia-roşie (Milvus milvus) 250 1350
86. Ghionoaia (Picus sp. 10 135
87. Garlita mica (Anser erythropus) 250 1350
89. Gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) 250 410
90. Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 250 410
91. Gasca cu-gat-roşu (Branta ruficollis) 250 1350
92. Gasca neagra (Branta bernicla) 250 410
93. Grangurul (Oriolus oriolus) 5 110
94. Greluselul (Locustella sp.) 5 27
95. Gusa-vanata (Luscinia sp.) 10 27
96. Heretele (Circus sp.) 100 270
97. Hoitar (Neophron percnopterus) 500 2700
98. Huhurezul (Strix sp.) 100 270
100. Inarita (Carduelis sp.) 5 27
101. Lacarul (Acrocephalus sp.) 5 27
102. Lacustarul (Sturnus roseus) 5 55
103. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; 5 27
Hirundo sp.)
104. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 100 270
105. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 100 540
106. Lebada-mica (Cygnus coiumbianus) 100 540
107. Lopatarul (Platalea leucorodia) 100 270
108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 25 135
109. Macaleandru (Erithacus rubecula) 5 27
110. Maracinarul (Saxicola sp.) 5 27
111. Matasarul (Bombycilla garrulus) 5 55
112. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 5 55
113. Mierla-neagra (Turdus merula) 5 27
114. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 10 135
115. Minunita (Aegolius funereus) 100 270
116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 5 80
117. Mugurar roşu (Carpodacus erythrinus) 5 27
118. Muscarul (Ficedula sp.) 5 27
119. Nagatul (Chettusia sp.) 50 135
120. Nagatul (Vanellus vanellus) 50 80
121. Notatita (Phalaropus sp.) 10 55
122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 5 27
123. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 50 270
124. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 50 55
125. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 10 55
126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 500 1350
127. Pelicanul cret (Pelecanus crispus) 1000 1660
128. Pescarus cu trei degete (Rissa tridactyla) 50 55
129. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 50 55
130. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 25 135
131. Pescarusul (Larus sp.) 25 135
132. Piciorong (Himantopus himantopus) 50 135
133. Pierarul (Oenanthe sp.) 10 27
134. Pietrusul (Arenaria interpres) 5 55
135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 5 27
136. Pitigoiul (Parus sp.) 5 27
137. Ploierul (Pluvialis sp.) 5 55
138. Presura (Enberiza sp.) 5 27
139. Prigoria (Merops apiaster) 10 55
140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 10 80
141. Prundas de namol (Limicola faicinellus) 10 55
142. Prundarasul (Chradrius sp.) 10 55
143. Pupaza (Upupa epops) 10 55
144. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 50 540
145. Rata cu ciuf (Netta rufina) 50 270
146. Rata de gheturi (Clangula hyemalis) 50 135
147. Rata catifelata (Melanitta fusca) 50 135
148. Rata neagra (Melanitta nigra) 50 135
149. Rata roşie (Aythya nyroca) 50 540
150. Scatiu (Carduelis spinus) 5 27
151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 20 135
152. Sfranciocul (Lanius sp.) 5 55
153. Silvia (Sylvia sp.) 5 27
153^1. Sitarul de mal(Limosa limosa) 10 50
154. Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) 50 270
155. Sparcaciul (Tetro tetrax) 500 1350
156. Sticletele (Carduelis sp.) 5 27
157. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis) 25 135
158. Starcul-galben (Ardeola ralloides) 25 70
159. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 25 135
160. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) 25 55
161. Starcul-roşu (Ardea purpurea) 25 135
162. Starcul cenusiu (Ardea cinerea) 25 135
163. Striga (Tylo alba guttata) 250 540
164. Stufarica (Cettia cetti) 5 27
165. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 250 540
166. Soimul călător (Falco peregrinus) 500 1660
167. Soimul de iarna (Falco columbarius) 250 540
168. Soimul dunarean (Falco cherrug) 500 2700
169. Soimul randunelelor (Falco subbuteo) 250 540
170. Sorecarul mare (Buteo rufinus) 250 540
171. Sorecarul incaltat (Buteo lagopus) 250 270
172. Sorecarul comun (Buteo buteo) 250 270
173. Ticleanul Sitta europaea) 5 27
174. Tiganusul(Plegadis falcinellus) 50 555
175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 250 540
176. Uliul (Accipiter sp.) 150 270
177. Vanturel de seara (Falco vespertinus) 250 1350
178. Vanturel mic (Falco naumanni) 250 1350
179. Vanturel roşu (Falco tinnunculus) 250 540
180. Viesparul (Pernis apivorus) 250 540
181. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 1000 2700
182. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 1000 2700
183. Zaganul (Gypaetus barbatus) 1000 2700"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucureşti, 2 iulie 2007.
Nr. 197.

ART II
In tot cuprinsul legii vanatorii si a protectie fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “fond de vanatoare” se inlocuieste cu sintagma “fond cinegetic”.
ART III
Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea, emise in baza legilor anterioare, raman in vigoare pana la revizuirea acestora in concordanta cu prevederile prezentei legi, dar numai tarziu de un an de la intrarea in vigoare a cesteia.
ART IV
Modalitatea de emitere si inseriere a autorizatiilor de vanatoare existenta la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aplica pana la testarea practica si functionarea corespunzatoare a sistemului informatic prevazut la art. 31 alin. (4) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART V
(1) Modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute la art. 13 alin. (4) din Legea vanatoprii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotararre a Guvernului, care va fi adoptata in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Modelul procesului verbal prevazut la art. 50 alin. (2) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de autoritatea publica centarla care raspunde de silvicultura, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART VI
Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romanieiei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse de prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 15 Dec 2008, 17:07

Trimisa de Ghinda, in forma finala si completa. Mugurele, multumim pentru efortul depus!
Si haideti sa o comentam putin. De exemplu, mie imi e neclara notiunea de : " valoare de calcul a tarifului de gestionare " . Adica de acum un caprior va costa 500 euro la orice asociatie pana in 15 septembrie??? :evil: :x
Si un urs 20.000 Euro???!!!
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde liviu35 pe 16 Dec 2008, 00:52

Scuze pentru redactare si eventuale erori
Actualizarea a facut-o un soft si e posibil sa se fi strecurat vreo greseala.
De asemenea anexele nu sunt in cea mai fericita redactare, ele fiind in forma originala tip tabel. Oricum in aceste tabele sunt trecute doar valorile de despagubire pentru vanare speciilor mentionate ( vanare efectuata in mod ilicit -fara autorizatie-) in sezon respectiv in extrasezon
liviu35
Membru important
 
Mesaje: 188
Membru din: 25 Noi 2008, 13:47
Locaţie: Dobroesti,Ilfov

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde liviu35 pe 16 Dec 2008, 00:55

ps

O sa incerc sa fac un scan dupa tabele si sa il postez
liviu35
Membru important
 
Mesaje: 188
Membru din: 25 Noi 2008, 13:47
Locaţie: Dobroesti,Ilfov

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Ghinda pe 16 Dec 2008, 08:39

Valoarea aia de calcul pentru gestionare, nu stiu cum a iesit asa, dar se ia din ea 10% la calcul.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6994
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Alin3006 pe 16 Dec 2008, 12:01

Ghinda scrie:Valoarea aia de calcul pentru gestionare, nu stiu cum a iesit asa, dar se ia din ea 10% la calcul.


N-am inteles nimic. Cum e pana la urma, ca si pana acum, fiecare asociatie isi face pretul propriu ?
Alin3006
Veteran
 
Mesaje: 6458
Membru din: 26 Sep 2007, 12:35
Locaţie: bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Ghinda pe 16 Dec 2008, 12:20

Nu. Media cotelor de recolta pe ultimii 2 ani, ori cu cat vine la fiecare specie. Totalul da valoarea fondului respectiv de achitat pe sezonul in cauza. De aici se vor porni si licitatiile.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6994
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde VPR-GMC pe 05 Ian 2009, 15:38

Multumim pentru postare.
Am o mica nelamurire: poate cineva sa-mi spuna (eventual un avocat) daca asociatia din care fac parte are in gestiune un fond de vanatoare, pe care este o padure de aproximativ 700 hectare, care este in proprietatea unei persoane fizice care nu permite intrarea in padure pentru a putea vana, este legal ce face, are acest drept?
Intreb deoarece Art. 4 alineatul (1) si (2) lasa loc de mici interpretari:

ART. 4
(1)Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vanatoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop;
(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse in fondurile de vanatoare au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vanatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin in conditiile alin (1).


Este foarte ambigu, deoarece la alin.(1) trebuie sa ai acceptul detinatorului pentru a putea vana dupa asta obliga propietarul alin.(2), dar in conditiile alin.(1)
Daca ne luam dupa alin.(1) care specifica ca trebuie sa ai acceptul proprietarului, atunci nu stiu cum il pot obliga sa permita vanatoarea?!
Multumesc.
Cu stima....
Avatar utilizator
VPR-GMC
Membru important
 
Mesaje: 243
Membru din: 18 Dec 2008, 10:36
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde florin.t pe 05 Ian 2009, 19:52

Smecheria e ca daca e in cadrul uni fond acesta ar trebui sa primeasca o suma ( cam 1000 lei vechi adica 0.1 ron/hectar, depinde unde e padurea) ca arenda pt. ca sa se vaneaza acolo. E obligat prin lege sa permita vanatoarea. Daca ar avea peste 50% din suprafata minima a unui fond (5000 campie, 7500 deal, 10000 munte) ar putea sa ia el fondul si sa platesca celorlalti arenda. Sa mai cumpere.
florin.t
Veteran
 
Mesaje: 1227
Membru din: 10 Oct 2005, 09:06
Locaţie: malu' Crisului

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde VPR-GMC pe 06 Ian 2009, 08:37

Multumesc.
O sa ma interesez cat la % reprezinta din fond, dar mai mult ca sigur are mult mai putin de 50%.
Asa stiam si eu dupa legea veche. Oricum lasa loc de interpretari. Proprietarul este si vanator (din informatii iese la vanatoare in padure fara autorizatie), nu stiu la ce asociatie este membru. Nu mai lasa pe nimeni, in padure, de 3 ani. Nu a lasat nici sa se administreze hrana suplimentara vanatului pe perioada iernii. Nu stiu cum l-as putea cataloga? Daca n-ar fi fost vanator ar fi fost un lucru bun - ca un loc de refugiu pentru vanat - dar asa....
Cu stima.....
Hunting & fishing.....hobby or madness?
Avatar utilizator
VPR-GMC
Membru important
 
Mesaje: 243
Membru din: 18 Dec 2008, 10:36
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde titi22 pe 24 Ian 2009, 23:07

"ART. 4
(1)Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vanatoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop;
(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse in fondurile de vanatoare au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vanatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin in conditiile alin (1)."
In privinta art. 4 din Legea 407/2006 modificata ce obligatii am eu ca vanator cand intru in posesia unei autorizatii de vanatoare fata de proprietarul terenului? Cum dovedeste autorizatia de vanatoare consimtamantul acestuia ?
titi22
 
Mesaje: 1
Membru din: 24 Ian 2009, 22:56

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde violiv pe 25 Ian 2009, 09:36

Ca intr-o tara comunista cum suntem, cu dreptul de proprietate avand o "definitie" foarte-foarte parcimonioasa, proprietarul terenului este proprietar doar pe "ideea" de pamant, nici vorba de ce se gaseste pe deasupra sau pe dedesubt. Ca urmare este OBLIGAT de lege sa permita vanatoarea pe pamantul lui, vanatul fiind al nostru, al tuturor ca membrii ai STATULUI nostru maret. Legea spune ca o parte din taxa platita de gestionarii fondului de vanatoare merge la proprietarii terenului.
Autorizatia pe care o ai tu pentru vanatoare semnifica faptul ca acel loc este parte a unui fond de vanatoare, ca se supun legii in vigoare si proprietarul si administratorul "cinegetic" si vanatorul. Consimtamantul proprietarului nu este declarat de acesta ci este impus de lege. Asa ca, daca te intalnesti in teren cu proprietarul, ori ii spui "salut" si-ti vezi de treaba mai departe, ori chemi politia sa-i dea cu legea in cap, sa-l aduca cu picioarele pe pamant pe care crede ca e proprietar si sa-l aduca la sentimente mai bune vis-a-vis de vanatpri daca nu te lasa sa vanezi pe pamantul lui.
violiv
Veteran
 
Mesaje: 7817
Membru din: 18 Iul 2006, 10:11
Locaţie: Constanta

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde VANATORU77 pe 25 Ian 2009, 11:05

Asa este ,violiv are dreptate. O fi padurea lui dar vanatul NU. :) Asa ca , cu autorizatzia eliberata pe acel fond se poate vana fara probleme.
E mai bine sa fi invins, acolo unde victoria e pagubitoare.(P-S).
Avatar utilizator
VANATORU77
Veteran
 
Mesaje: 511
Membru din: 06 Ian 2009, 00:49
Locaţie: Gradinari C-S

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 25 Ian 2009, 14:35

violiv scrie:.............. Legea spune ca o parte din taxa platita de gestionarii fondului de vanatoare merge la proprietarii terenului.
.


Daca acel proprietar are cel putin 50 ha din fondul de vanatoare.
Cotele sunt 81% la proprietar,16% la stat si 3% la mediu.
Rari "proprietarii" cu 50 ha;eventual asociatii legal constituite.
Au avut grija "dragalasii" cand au trasat fondurile de vanatoare sa nu care cumva sa se intruneasca aceasta conditie.S-au intins cu jumatate in proprietatea lui Fanache si jumatate in cea lui Costache,astfel incat nici Fanache nici Costache sa nu poata ridica pretentii.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Marius pe 25 Ian 2009, 17:09

aghiuta scrie:[
Au avut grija "dragalasii" cand au trasat fondurile de vanatoare sa nu care cumva sa se intruneasca aceasta conditie.S-au intins cu jumatate in proprietatea lui Fanache si jumatate in cea lui Costache,astfel incat nici Fanache nici Costache sa nu poata ridica pretentii.

Pricinosule! :lol:
Majoritatea fondurilor de vantoare sunt in forma actuala dinainte de revolutie, cand proprietarii de pamant erau doar o amintire.
Marius
Veteran
 
Mesaje: 3142
Membru din: 03 Aug 2004, 21:09
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Marius pe 25 Ian 2009, 17:11

aghiuta scrie:
violiv scrie:.............. Legea spune ca o parte din taxa platita de gestionarii fondului de vanatoare merge la proprietarii terenului.
.


Daca acel proprietar are cel putin 50 ha din fondul de vanatoare.


Din ceea ce stiu, daca proprietarul detine mai mult de 50% din suprafata unui fond de vanatoare, poate primi in gestiune fondul de vanatoare fara licitatie.
Marius
Veteran
 
Mesaje: 3142
Membru din: 03 Aug 2004, 21:09
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 25 Ian 2009, 17:48

Alooooo!!!! Sefuuuuuu !!!!
50 ha nu este totuna cu 50%
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 25 Ian 2009, 18:04

Marius scrie:Pricinosule! :lol:
Majoritatea fondurilor de vantoare sunt in forma actuala dinainte de revolutie, cand proprietarii de pamant erau doar o amintire.


Sigur ca-s pricinos :lol: :lol: si "dracusor" :roll: si ai dreptate ca majoritatea asa sunt constituite,dar nu toate.
Exemplu concret:familia mea,destul de numeroasa :wink: era mostenitoare pentru 250 ha de pamant in zona Mosneni-Dobrogea;conform legii de punere in proprietate din anii cand mama se zbatea sa devina "aproprietareasa" s-a obtinut max. 5ha de mostenitor si, cum ziceam, fiind mai multi, s-a obtinut 100 ha din cei 250 de la strabunica.In ideea de a nu se plimba toti mostenitorii prin judecatorii,primarii,etc. mama figura ca unic proprietar pe tot pamantul (ceilalti facusera hartie notarizata in favoarea ei).
Latifundiara :lol: :lol: s-a adresat AJVPS Constanta pentru plata sumei cuvenite din folosirea pamantului ei de fondul de vanatoare X,bineinteles ca a avut de infruntat indaratnicia celor de acolo;nu le era la indemana sa dea 81% din banii incasati de ei cand puteau sa-i "refoloseasca" :lol: :lol: .Dupa cum stii cravatele cu sigla sau palariile cu pana de cocos sunt f.f.f. scumpe :wink:
Concluzia:sedintza fulger la asociatie,retrasarea fondului X => nici un proprietar nu are 50 ha din nici un fond din zona aia :lol: :lol: :lol:
Q.E.D.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde Marius pe 25 Ian 2009, 23:06

aghiuta scrie:Alooooo!!!! Sefuuuuuu !!!!
50 ha nu este totuna cu 50%


hahaha
Scuze! N-am observat.
:lol: :lol:
Marius
Veteran
 
Mesaje: 3142
Membru din: 03 Aug 2004, 21:09
Locaţie: Bucuresti

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 25 Ian 2009, 23:53

Marius scrie:
aghiuta scrie:Alooooo!!!! Sefuuuuuu !!!!
50 ha nu este totuna cu 50%


hahaha
Scuze! N-am observat.
:lol: :lol:


Nu-i nici un bai :lol:
Da' acu' ca veni vorba mi-a sarit mintea la o chestie autentica de pe vremea lu' Pingilica.
Mare sedinta,mare in care sa se stabileasca suprafata de teren pe care un tzaran poate sa fie proprietar;unii
ziceau ca 1/2 ha ar fi bine,altii ca e prea mult,etc. cand intervine Savanta si puncteaza ca ideal sunt 100 mp.Lumea ramane consternata si un curajos remarca cu glas mic cum ca e cam putin.
Galant,Odiosu' sare sa-si apere jumatatea,zicand:
-Ce bah !! Nu le ajunge 100 metrii pe 100 ??? :lol: :lol: :lol:
Daca se punea in practica, asistam de atunci la o noua reforma agrara, cu improprietarirea tzaranilor :roll: :roll: :lol:
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde violiv pe 27 Ian 2009, 15:34

aghiuta scrie:
Marius scrie:Pricinosule! :lol:
Majoritatea fondurilor de vantoare sunt in forma actuala dinainte de revolutie, cand proprietarii de pamant erau doar o amintire.


Sigur ca-s pricinos :lol: :lol: si "dracusor" :roll: si ai dreptate ca majoritatea asa sunt constituite,dar nu toate.
Exemplu concret:familia mea,destul de numeroasa :wink: era mostenitoare pentru 250 ha de pamant in zona Mosneni-Dobrogea;conform legii de punere in proprietate din anii cand mama se zbatea sa devina "aproprietareasa" s-a obtinut max. 5ha de mostenitor si, cum ziceam, fiind mai multi, s-a obtinut 100 ha din cei 250 de la strabunica.In ideea de a nu se plimba toti mostenitorii prin judecatorii,primarii,etc. mama figura ca unic proprietar pe tot pamantul (ceilalti facusera hartie notarizata in favoarea ei).
Latifundiara :lol: :lol: s-a adresat AJVPS Constanta pentru plata sumei cuvenite din folosirea pamantului ei de fondul de vanatoare X,bineinteles ca a avut de infruntat indaratnicia celor de acolo;nu le era la indemana sa dea 81% din banii incasati de ei cand puteau sa-i "refoloseasca" :lol: :lol: .Dupa cum stii cravatele cu sigla sau palariile cu pana de cocos sunt f.f.f. scumpe :wink:
Concluzia:sedintza fulger la asociatie,retrasarea fondului X => nici un proprietar nu are 50 ha din nici un fond din zona aia :lol: :lol: :lol:
Q.E.D.


Nu prea imi vine a crede ce povestesti aici - granitele pe fonduri la Constanta nu s-au mai schimbat de multisor si chiar daca s-a modificat ceva a fost in urma ultimei legi ce sfatuia ca limitele dintre fonduri sa fie niste repere naturale usor de identificat (ape, canale de irigatie, drumuri, liziere de padure, etc.) si nu prin mijlocul campului. N-a stat nici naiba sa imparta fondul fix pe proprietatea in cauza nu cumva sa fie prea mare - exista proprietari de mii bune de hectare si astea chiar n-ai cum le imparti. Plus ca nici nu renteaza sa te uiti dupa bieti megiesi cu cate 10-100 hectare - vezi mai departe.
In al doilea rand, AJVPS nu are niciun rol in impartirea banilor - asociatiile platesc o singura data, taxa stabilita pe fond si o platesc catre "Mediu", cel care imparte si desparte. Abea aici se impart banii mai departe. Si chiar daca ai numa 1 ha din suprafata fondului tot ar trebui sa primesti un leut-doi numa ca trebe sa te certi cu consiliul comunal care este cel ce primeste banii atunci cand proprietarii terenului unui fond sunt multi si proprietatea e faramitata.
Asadar, daca vrei vreun leut din taxaele pentru vanatoare trebe sa mergi sa te certi cu consiliul local doar ca acesta are dreptul sa decida ce face cu banii in folosul comunitatii.
Singurii bani ce-i poti cere direct de la filiala sunt eventualele despagubiri pentru daunele produse de vanat.
Si sa zici mersi daca nu au stabilit administratorii fondului de vanatoare fix pe parcela ta "zona de liniste" unde nu-i voie nici agricultura sa faci :mrgreen:

Asa ca nu-i deajuns sa fii pricinos, mai trebe sa stii si cui sa cauti pricina daca vrei sa iesi in castig. :wink:
violiv
Veteran
 
Mesaje: 7817
Membru din: 18 Iul 2006, 10:11
Locaţie: Constanta

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 27 Ian 2009, 15:48

Povestea mea are ceva vechime ca se petrecea prin anii '90.
Stiu ca mama a facut ceva demersuri prin avocatul de atunci angajat de toti mostenitorii.
In rest s-ar putea sa ai dreptate in tot ce spui;problema pe mine m-a atins tangential si nu am pus baza pe "easy-money".
Dupa ce mama s-a dus intr-o lume mai buna eu,mai bine zis varul meu care inca mai este in zona Constanta,a dat in arenda pamantul la un 'talian" care da "un leutz" proprietarilor.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde violiv pe 27 Ian 2009, 16:16

Nu am facut niciun fel de referire la "bani castigati usor sau fara munca". Eu sustin dreptul proprietarului de teren de a fi proprietar pe acesta si pe tot ce misca sau dospeste deasupra si dedesubtul ogorului, fie el iepure sau diamante. Ce am "criticat" usor a fost modul cam "din zbor" cum a fost expusa povestea.
violiv
Veteran
 
Mesaje: 7817
Membru din: 18 Iul 2006, 10:11
Locaţie: Constanta

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 27 Ian 2009, 19:28

Sa nu crezi ca-s suparat pe "critica" ta,departe de mine asta.
Asa cum am zis, problema m-a interesat prea putin la acea data si poate de aia am expus-o mai "din zbor".
Ce stiu sigur este ca atunci,poate ca a fost un caz izolat,a fost schimbata geografia unui fond de vanatoare tamam in zona unde ai mei aveau pamant.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 02 Apr 2009, 21:42

Am o problema legata de legislatia vanatorii.
In legea 215/2008 se face urmatoarea modificare:
i) fond cinegetic - unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Nu se includ in fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
Se poate trage concluzia ca suprafetele din intravilan, nefiind incluse in fondurile cinegetice,pe ele nu se aplica prevederile legii vanatorii care,teoretic se refera la fonduri si specii de interes cinegetic.
Mergand la legea 407/2006 gasim:
ART. 34
Pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii », recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica si a cainilor fara stapan se realizeaza, in conditiile legii, de gestionarul din zona respectiva pe baza unui contract de prestari de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, dupa caz.
Aici as avea cateva intrebari:
-care lege ????
-care gestionar,din moment ce suprafetele din intravilan nu sunt incluse in fondurile cinegetice????
Mergand mai departe,gasim la art.39 alin z-4,ca este interzisa:
vanatoarea pe suprafetele din intravilan, in zona strict protejata si in zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
La art.42 aflam ca vanatoarea aici este infractiune de braconaj !!!! iar mai departe la art.46/1 aflam ca prezinta si pericol social
Apare intrebare:
-cum poti interzice si sanctiona ceva pe un loc unde, conform legii, nu ai jurisdictie?????
Colac peste pupaza mai vine si art.52 care zice:
Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescatoriile de vanat autorizate şi din complexurile de vanatoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi
Daca ne uitam si in legea 295 cu normele ei nu mai gasim nici o limitare de distanta in cazul folosirii armelor de foc.Conform ei pot face uz de arma stand pe prispa casei mele.
Pana la urma ramane o singura intrebare majora:
-se poate sau nu vana in intravilan?
Dar cu argumente legale va rog.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Legea 407 revizuita, completata- in forma finala si completa

Mesajde aghiuta pe 05 Apr 2009, 21:33

Poate cineva sa posteze un model tip al procesului verbal pe care se scriu abaterile la legea vanatorii?
Cat am cautat pe google nu am gasit :(
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1742
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Următorul

Înapoi la Unde-i lege nu-i tocmeala!

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori

Publicitate