Vinatorul.ro
Jurnal de vânătoare
Acum este 24 Sep 2020, 21:13

ce mai zice la lege?

Modificari recente ale legilor legate de vanatoare

Moderator: biriuck

Mesajde puscasumarin pe 13 Dec 2006, 09:39

PROIECT:
http://mapam.ro/pages/l52/368.zip


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
Nr. _______ din _______ 2006

pentru constituirea Consiliului Naţional de Vânătoare

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
în baza prevederilor art. 6 alin. (3) Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407 /2006,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II 2 şi art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare
emite următorul

ORDIN:


Art. 1 - (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional de Vânătoare, având următoarea componenţă:
a). doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
b). un reprezentant al autorităţii publice care răspunde de protecţia mediului;
c). un reprezentant al autorităţii naţionale sanitare-veterinare;
d). un reprezentant al unităţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;
e). un reprezentant al unităţilor de cercetare cu profil cinegetic;
f). trei reprezentanţi ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, din care unul din partea administratorului pădurilor statului şi doi din partea organizaţiilor vânătoreşti;
(2). Instituţiile nominalizate la alin.(1) desemnează şi comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numele persoanelor desemnate să facă parte din Consiliul Naţional de Vânătoare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(3). Pentru reprezentanţii organizaţiilor vânătoareşti prevăzuţi la alin. (1) lit. f), dovada modului în care au fost desemnaţi se face prin documente oficiale emise de catre organizaţiile pe care le reprezintă.
Art. 2. Consiliul Naţional de Vânătoare funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi aprobat în prima şedinţă a acestuia.
Art. 3. În funcţie de eventualele modificări în ceea ce priveşte proporţia dintre categoriile de gestionari sub aspectul suprafeţelor de fonduri de vânătoare gestionate, se actualizează distribuţia şi numărul reprezentanţilor gestionarilor fondurilor de vânătoare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. f).
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.MINISTRU,

Dan Ştefan MOTREANU
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 13 Dec 2006, 09:41

PROIECT

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice.


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Legea privind protecţia fondului cinegetic şi a vânătorii nr.407/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Paguba produsă de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, denumită în continuare pagubă, în înţelesul prezentei hotărâri constă în modificarea integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale animalelor domestice sau ale exemplarelor din speciile de flora din culturile agricole şi silvice, după caz, rezultată prin acţiunea directă sau indirectă asupra acestora a exemplarelor din speciile de fauna de interes vânătoresc.
Art. 2 - (1) Pagubele se constată de către comisii special constituite în acest scop, ale căror componenţe diferă după cum paguba s-a produs pe suprafeţele fondurilor de vânătoare, ale ariilor protejate sau în intravilanul localităţilor.
(2) Dacă pagubele s-au produs pe suprafeţele fondurilor de vânătoare ele se constată de o comisie formată din:
a) reprezentantul administraţiei publice locale;
b) reprezentantul autorităţii publice teritoriale care raspunde de protecţia mediului;
c) reprezentantul autorităţii publice teritoriale care răspunde de silvicultură;
d) reprezentantul gestionarului fondului de vânătoare;
e) persoana păgubită;
f) reprezentantul societăţii de asigurare, daca gestionarul a incheiat o polita de asigurare de raspundere civila;
(3) Dacă pagubele s-au produs pe suprafeţele ariilor protejate ele se constată de o comisie formată din:
a) reprezentantul administraţiei publice locale
b) reprezentantul autorităţii publice teritoriale care raspunde de protecţia mediului
c) reprezentantul administraţiei ariei protejate
d) persoana păgubită
e) reprezentantul societăţii de asigurare, daca administratia ariei protejate a incheiat o polita de asigurare de raspundere civila;
(4) Dacă pagubele s-au produs în intravilanul localităţilor ele se constată de o comisie formată din:
a) reprezentantul administraţiei publice locale
b) reprezentantul autorităţii publice teritoriale care răspunde de protecţia mediului
c) persoana păgubită
e) reprezentantul societăţii de asigurare, daca administratia publica locala a incheiat o polita de asigurare de raspundere civila;
(5) Comisiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) funcţionează în prezenţa reprezentanţilor a cel puţin trei dintre părţile implicate, dacă celelalte părţi nu asigură participarea
(6) Pentru funcţionarea comisiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) este obligatorie prezenţa persoanei păgubite.
Art. 3 - (1). Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la gestionarul fondului de vânătoare sau la administraţia ariei protejate după caz.
(2). Cererea prevazuta la alin (1) se depune in mod obligatoriu si la primăria localităţii pe teritoriul administrativ al căreia s-a înregistrat paguba.
(3). Cererea prevăzută la alin. (1) si (2) se depune în termen de 3 zile de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba, dar nu mai târziu de 5 zile de la producerea acesteia.
(4). Comisia competentă să constate paguba potrivit art. 2 se întruneşte la convocarea primarului sau înlocuitorului acestuia, în termen de 48 ore de la înregistrarea cererii persoanei păgubite.
(5). În urma constatării, se încheie un proces-verbal.
Art. 4 - (1). Evaluarea pagubei şi stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisiile prevăzute la art. 2 în funcţie de prejudiciul efectiv produs şi de beneficiul nerealizat.
(2). In caz de litigiu, evaluarea pagubei si stabilirea cuantumului despagubirilor vor fi expertizate de catre un expert tehnicextrajudiciar in vanatoare, care va fi convocat de partea interesata.
(3). Onorariul pentru participarea expertului tehnic extrajudiciar in vanatoare la constatare se achita de catre partea care trebuie sa suporte paguba sau de catre reclamant cand se constata ca paguba nu este produsa de exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic sau acesta nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare.
Art. 5. Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexa 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, se suporta dupa cum urmeaza:
a) pentru pagubele produse în fondurile de vânătoare, despagubirile se suporta de catre gestionarul fondurilor de vanatoare in cauza, direct sau printr-o societate de raspundere civila, daca nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in anexa 2 la prezenta hotarare.
b) pentru pagubele produse în ariile protejate, ale caror suprafete nu au fost incluse in fonduri de vanatoare, despagubirile se suporta de catre administratiile acestor arii naturale protejate, direct sau printr-o socitate de raspundere civila.
c) pentru pagubele produse în intravilanul localitatilor, despagubirile se suporta de către consiliile locale respective, direct sau printr-o societate de asigurări de răspundere civilă;
Art. 6. (1) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplare din speciile de faună de interes vânătoresc, cuprinse în anexa 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.
(2) Pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea de exemplare din speciile cuprinse în anexa 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 pe suprafeţele în care s-au produs pagubele, despăgubirile se suportă de către persoana juridică responsabilă de gestionarea faunei din suprafaţa respectivă, direct sau printr-o societate de asigurări de răspundere civilă, dacă în perioada producerii pagubelor aceasta avea drept de recoltare sau nu a recoltat exemplarele care i-au fost aprobate spre a fi recoltate, pentru sezonul de vanatoare in curs.
Art. 7. Pentru plata despăgubirilor în situaţiile prevăzute la art 5 gestionarii fondurilor de vânătoare, administratiile ariilor protejate sau consiliile locale, dupa caz, pot încheia contracte de răspundere civilă.
Art. 8 .- Nivelul primelor de asigurare anuale pentru contractele prevăzute la art. 7 se stabilesc de asigurator, conform propriilor criterii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare.
Art. 9.- Dacă persoana păgubită face dovada că şi-a îndeplinit obligaţiile, procesul-verbal de constatare a pagubelor prevăzut la art. 3. alin. (5) are caracter executoriu pentru plata, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, a cuantumului despăgubirilor stabilite conform art. 4.
Art. 10. – Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.
Art. 11 - (1). La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748 din 18 iulie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din data de 24 iulie 2002, se abrogă.
(2). Anexa nr. 1 cuprinzând obligaţiile ce revin proprietarilor sau deţinatorilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vânat şi anexa nr. 2 cuprimzând obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor de vanatoare pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vânat , fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM MINISTRU
Călin POPESCU-TĂRICEANU

ANEXA 1


Obligaţii ce revin proprietarilor sau deţinatorilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vânat
Art. 1. (1) Pentru asigurarea protecţiei culturilor agricole, silvice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, proprietarii sau deţinătorii acestora au următoarele obligaţii:
a) să asigură paza corespunzătoare a culturilor agricole şi/sau silvice în perioadele în care acestea sunt frecvent căutate de vânat pentru hrană;
b) să amplaseze în culturile agricole şi/sau silvice periclitate mijloace de îndepărtat vânatul (fixe sau mişcătoare), fizice sau chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea animalelor sălbatice în interiorul culturilor.
(2) Pentru asigurarea protecţiei animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, proprietarii sau deţinătorii acestora au următoarele obligaţii:
a) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci;
b) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat;
c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite, păzite şi prevăzute cu mijloace de îndepărtat vânatul, permise de lege;
d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridica ce gestionează fauna sălbatică din perimetrul respectiv şi cu administratorul fondului forestier.

Art. 2. Se consideră că deţinătorii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice, după caz, şi-au îndeplinit toate obligaţiile privind paza şi protecţia lor, numai în măsura în care se constata sau fac dovada că au întreprins acţiunile prevăzute la art. 1.
Art. 3. Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 se consemnează în procesul verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

ANEXA 2

Obligaţii ce revin gestionarilor fondurilor de vanatoare pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vânat
Art. 1 Gestionarii fondurilor de vânătoare întreprind următoarele acţiuni pentru protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice:
a)extrag integral cotele anuale de recoltă pentru menţinerea efectivelor de vânat la nivelul efectivelor optime;
b) asigură şi administrează hrana complementară pentru vânat, în scopul menţinerii acestuia în zonele de hrănire şi pentru abaterea de la terenurile cultivate agricol sau silvic;
c) execută acţiuni de îndepărtare a vânatului din zonele periclitate;
d) solicită, în condiţiile legii, aprobările necesare pentru suplimentarea cotelor de recolta si pentru vânarea, în afara perioadelor legale de vânare, a acelor exemplare de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole silvice ş animalelor domestice.
e) vânează cu prioritate, in conditiile legii, în locurile unde se produc pagube, acele exemplare care produc pagube sau care reprezinta un potential pericol de producere a pagubelor.
Art. 2 Gestionarii fondurilor de vânătoare, se consideră că şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin pentru asigurarea protecţiei bunurilor, numai când fac dovada că au realizat toate acţiunile prevăzute la art. 1.
Art. 3 Gestionarii fondurilor de vânătoare fac dovada îndeplinirii acţiunilor prevăzute la art 1 după cum urmează:
a) prin numărul de exemplare extrase, înscrise în autorizaţiile de vânătoare, raportat la cotele anuale de recoltă, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a);
b) prin procesele-verbale de administrare a hranei complementare, în locurile destinate pentru hrănire şi abatere, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b);
c) prin procesele-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării acţiunilor de îndepărtare a vânatului din zonele periclitate, în perioadele în care acestea sunt frecvent căutate de vânat pentru hrană, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. d);
d) prin solicitarea scrisă şi transmisă in vederea obtinerii aprobărilor necesare, prin autorizaţiile de vânătoare eliberate pentru împuşcare şi prin împuşcarea efectivă a exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. d) si e). În situaţia în care gestionarul constată că nu poate recolta exemplarele care au produs pagube în anumite zone, pentru că acestea nu mai frecventează zonele respective, încheie un act de constatare în acest sens cu reprezentantul în domeniul cinegetic din cadrul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 17 Ian 2007, 13:39

http://mapam.ro/pages/l52/372.zip

Regulamentul de functionare al CNV
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 26 Ian 2007, 12:11

lista prioritati legislative ale guvernului:
http://www.guv.ro/obiective/drp/lista-p ... 1-2007.pdf

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar de mediu - termen de aprobare în şedinţă de Guvern: februarie 2007 - propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2007 - iniţiatori: MMGA
poate modifica, cu aceasta ocazie, si anexele la legea 407/2006 in ceea ce priveste anumite perioade si specii (in special de pasaj);
...
25. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - termen de aprobare în şedinţă de Guvern: februarie 2007 - propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2007 - iniţiatori: MMGA
oare ce ni se pregateste?
26. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu - termen de aprobare în şedinţă de Guvern: februarie 2007 - propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2007 - iniţiatori: MMGA
sa fie modificate competentele prin includerea controalelor la vanatoare?
...
...
29. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice - termen de aprobare în şedinţă de Guvern: februarie 2007 - propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2007 - iniţiatori: MMGA
despre asta am mai scris - se leaga si de aquis si de negocierile la capitolul mediu; se vede treaba ca, teoretic, avem dreptul sa vanam mai multe specii decat cele cuprinse in anexa 1 a legii 407; care o fi explicatia?
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 26 Ian 2007, 12:49

Daca va intereseaza:
Cei care inventeaza ordinele si ce mai decurge ca efect a noii legi, sunt tot cei care au facut-o pe aia veche. Ce inseamna sa asiguri paza corespunzatoare? Inchizi cu gard de materiale rezistente o cultura de 100 ha? Angajezi BGS? Cumperi 100 de caini de paza, cate 1/ha?
Domnilor suntem in Romania si totul trebuie sa aiba portite, astfel incat cel pe care il tin plamanii sa poata profita de ele.
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde Ghinda pe 26 Ian 2007, 12:51

Nu prea am chef sa bibilesc prin proiecte, pentru ca oricum vor trece in forma care se va dori si nu in cea pritocita si analizata si cazuta de acord de catre toti. Sa vedeti ce de mai balarii a sa apara.
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 26 Ian 2007, 13:03

cam asa ceva. oricum, cine sa participe la aceste discutii in calitate de partener social/societate civila/samd? ca, pana la acest moment nici nu aveam dreptul sa ne inscriem in vreo asociatie neafiliata, ca pierdeai dreptul la arma? aici, pe forum, suntem cativa care am dorit sa ne "unim fortele" intr-un club cu personalitate juridica dar am fost sfatuiti sa o lasam mai moale ca-i bai...
ca doar nu agvps-ul o fi reprezentantul exclusiv si plin de mandate liber-consimtite ale vanatorimii romanesti!?

e simplu: si statul asta profita pe cat se poate de orice, inclusiv de lipsa de reactie/organizare a poporenilor; de ce sa-si faca griji despre vanatori, cand "reprezentantii" lor sunt murdariti/santajabili?
despre surprize, stati fara grija ca vor fi si din alea datatoare de speranta. luminitza! e "pe vine".
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde cyrus12 pe 26 Ian 2007, 17:02

puscasumarin scrie:cativa care am dorit sa ne "unim fortele" intr-un club cu personalitate juridica dar am fost sfatuiti sa o lasam mai moale ca-i bai...

Puscasule stai clipa ca nu inteleg ,adica daca vreau sa imi fac asociatie nu pot deoarece ma "ameninta" uni mai mari ??atunci unde este libertatea de care se tot se vorbeste ??Acuma cu aredarea eu zic ca "barosani " or sa isi cam piarda painea pentru ca acuma exista entitati mai mari care vegheaza asupra noastra.Asociativa si daca zbiara careva faceti plangere la Bruxell.Trebuie sa invatam ca nu mai suntem la mana "hotilor" ,ca alti mai mari fac legile ,alti care au cativa zeci de ani de civilizatie inaintea noastra .Dupa parerea mea cu toata birocratia care exista in tara noastra se merita sa lupti pentru drepturile tale.Ei("barosani")fac special asa pentru ca stiu ca la lume ii este frica sa nu isi piarda unele drepturi greu dobandite.
Avatar utilizator
cyrus12
Nou membru
 
Mesaje: 20
Membru din: 10 Feb 2006, 22:04
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 14 Feb 2007, 08:26

punctul de vedere al guvernului referitor la proiectul de modificare a legii 407:
http://webapp.senat.ro/pdf/07L151PV.pdf
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 01 Mar 2007, 00:29

Nr.201.060/22.02.2007

APROB

Secretar de Stat

István TŐKE
REFERAT DE APROBARE


Începând cu data de 22.12.2006 a intrat în vigoare Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, care abrogă Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996.
Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare astfel:
-81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
-16% din tarif, bugetului de stat;
-3% din tarif, Fondului pentru mediu.
Potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie public㠄se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora în perioada admisă la vânătoare prevăzută în anexa nr. 1, cu suma produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora prevăzută în anexa nr. 2, pentru situaţiile în care se aprobă vânarea speciilor”.
Conform prevederilor art.15 alin. (3) din acelaşi act normativ „contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2)”, atât în ceea ce priveşte repartizarea plăţii tarifelor de gestionare a fondurilor de vânătoare de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cât şi în ceea ce priveşte cuantumul tarifelor de gestionare.

Întrucât noua procedură de stabilire a tarifelor de gestionare prevăzute de Legea nr. 407/2006 ţine seama de cotele de recoltă aferente ultimelor 5 sezoane de vânătoare, iar pentru sezonul de vânătoare în curs, tarifele de gestionare sunt achitate deja până la data de 31.12.2006, se impune următorul procedeu de calcul al tarifelor ce trebuie plătite începând cu data de 01.01.2007:
a) pentru perioada 01.01.2007-14.05.2007, rămasă până la finalul sezonului de vânătoare în curs (2006-2007), se vor plăti sume calculate în funcţie de tarifele actuale înscrise în contractele de gestionare.
b) începând cu noul sezon de vânătoare 2007-2008, corespunzător perioadei 15.05.2007-14.05.2008, gestionarii fondurilor de vânătoare vor plăti tarife de gestionare calculate în funcţie de cotele de recoltă din sezoanele de vânătoare 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, conform art. 15, alin. (2) din Legea nr. 407/2006.
Având în vedere cele prezentate, pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 407/2006 cu privire la modificarea tarifelor de gestionare şi repartizării sumelor către proprietarii de terenuri, bugetul de stat şi fondul de mediu, este necesară încheierea de acte adiţionale la contractele în derulare, al căror model trebuie aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
În acest scop a fost elaborat proiectul de ordin al cărui conţinut este prezentat alăturat.

Cu stimă,

DIRECTOR

Daniel Dicu
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
nr…….. din …….2007
pentru aprobarea modelului de act adiţional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea aplicării prevederilor legale privind modificarea tarifelor de gestionare şi modalitatea de plată a acestora

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x) si ale art. 15 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
în temeiul prevederilor art. 7 lit. A) pct.II poziţia 1 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare,
în temeiul prevederilor art.9 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul:

ORDIN

Art. 1 (1) În scopul aplicării prevederilor legale în vigoare privind modificarea tarifelor de gestionare şi modalitatea de plată a acestora se aprobă modelul de act adiţional la contractele de gestionare prevăzut în anexa la prezentul ordin.
(2) Modelul de act adiţional prevăzut la alin. (1) se încheie pentru contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin
(3) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare care se încheie, în condiţiile legii, după data intrării în vigoare a prezentului ordin includ şi prevederile din modelul de act adiţional prevăzut la art. 1 alin (1).

Art. 3. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi gestionarii fondurilor de vânătoare încheie actele adiţionale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, conform modelului prevăzut la art.1 alin. (1), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,


Dan Ştefan MOTREANU

ANEXA

la Ordinul nr.____/2007 al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale


Act adiţional nr…..
la contractul de gestionare a fondului de vânătoare nr. _______denumit ________, din judeţul_______, înregistrat sub numărul_____

Părţile în contract:

1. Administratorul – reprezentat prin:
domnul/doamna______________ , inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare___________,
domnul/doamna______________, contabil şef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare___________ şi
domnul _____________, reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare____________
potrivit Hotărârii de Guvern nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare prin care inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare sunt împuternicite să încheie contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, şi

2. Gestionarul – reprezentat prin:
domnul/doamna___________reprezentant legal al _______, cod fiscal___________ şi
domnul/doamna__________contabil şef

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2004, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
se încheie prezentul act adiţional:

Articol unic - Art. 9 din contract se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins:
“Art. 9 (1) Pentru gestionarea fondului de vânătoare, gestionarul acestuia va plăti un tarif de gestionare după cum urmează:
a) ………lei, pentru perioada 01.01.2007- 14.05.2007, determinat în funcţie de tariful de gestionare calculat pentru anul 2006, indexat cu rata inflaţiei pentru servicii aferentă anului 2006 şi de numărul de zile din perioada menţionată.
b) ………..euro, pentru perioada 15.05.2007-14.05.2008, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(2) Plata tarifului stabilit la alin (1), de către gestionar, se va face după cum urmează:
a) 81% din sumă, proprietarilor terenurilor incluse în fondurile de vânătoare;
b) 16% din sumă, bugetului de stat in contul constituit la…………………, nr………….deschis la Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
c) 3% din sumă, Fondului pentru mediu în contul constituit la ………….., nr………….………….;
(3) Componenţa sumelor prevăzute la alin. (1) este următoarea:
a) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a):
-…….lei corespunzător suprafeţei terenurilor forestiere;
-…….lei corespunzător celorlalte categorii de terenuri, altele decât cele forestiere
b) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b):
-…….. lei corespunzător suprafeţei terenurilor forestiere;
-.……..lei corespunzător suprafeţei terenurilor agricole;
-……...lei corespunzător suprafeţei luciului de apă.
(4) Plata sumei prevăzute la alin (2) lit. a) se realizează după cum urmează :
a) direct, proprietarilor privaţi persoane fizice sau persoane juridice ale căror proprietăţi/ persoana au suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;
d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice, mai mici de 50 de ha.
(5) Plata directă se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice.
(6) Sumele prevăzute a fi plătite în conformitate cu prevederile alin. (4) se stabilesc în funcţie de:
a) categoria de teren avută în proprietate sau administrare.
b) ponderea suprafeţei categoriei de teren avută în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de teren respective din fondul de vânătoare;
c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei respective din fondul de vânătoare.
(7) Tarifele unitare pentru unitatea de suprafaţa (ha), corespunzătoare categoriilor de teren prevăzute la alin. (3) lit. b) au valori egale determinate prin raportul dintre tariful de gestionare al fondului de vânătoare şi suprafaţa productivă a acestuia, indiferent de categoria de teren.
(8) În cazul în care natura proprietăţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vânătoare se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuţi la alin. (4).
(9) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) lit. a) se va face până la data de 15.05.2007.
(10) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) lit. b) se va face în lei la cursul zilei în care se efectuează plata, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie 2007 şi a doua până la data de 15 mai 2008.
(11) Destinaţia tarifelor prevăzute la alin. (4) se reactualizează ori de câte ori intervin modificări în forma de proprietate a terenului.
(12) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA.”

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi …………………., în ….. exemplare, câte unul pentru I.T.R.S.V. ……………………, gestionar şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Administrator Gestionar

Inspectoratul teritorial de regim silvic _______________
şi de vânătoare
Inspector şef ___________________ Conducătorul unităţii______
Contabil şef________________ Contabil şef _____________
Reprezentant Inspectoratul teritorial
de regim silvic şi de vânătoare______
Aviz juridic____________ Aviz juridic____________
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 01 Mar 2007, 08:41

Asa este Puscasule, dar te gandesti la cei care au muncit si de la o cota amarata, au ajuns la cote de recolta reale? Precum trebuie sa ne gandim si la cei care, ia uitat Dumnezeu directori, si care ca sa evite mari complicatii au propus si obtinut cote de recolta mici, si care poate ca nici nu au vanat in teren?
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 11 Apr 2007, 13:23

Proiect

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

Nr. _________ din _________2007

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

În temeiul prevederilor art. 1 lit o) şi art. 6 alin. (1) lit. o) şi p) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
consultând Avizul nr. ……./2007, al Consiliului Naţional de Vânătoare
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. II 40 şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Se aprobă Criteriile de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Conducătorul structurii care coordonează activitatea de vânătoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este abilitat să acorde, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, licenţa de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare.
Art. 3. Modelul cererii de licenţiere este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare care au obţinut licenţă de funcţionare în temeiul Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, sunt obligaţi să obţină, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o nouă licenţă de funcţionare în condiţiile prezentului ordin.
(2) La expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), licenţele de funcţionare emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, îşi pierd valabilitatea.
Art. 5. Gestionarii fondurilor de vânătoare, alţii decât cei prevăzuţi la art. 4, care nu obţin licenţă de funcţionare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin precum şi cei care nu deţin licenţă de funcţionare valabilă după expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) pierd dreptul de a gestiona fauna de interes cinegetic.
Art. 6. În cazul în care se constată că după acordarea licenţei de funcţionare nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile de licenţiere, licenţa de funcţionare se anulează.
Art. 7. Personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cel din structurile teritoriale cu atribuţii în domeniul cinegetic subordonate verifică modul de îndeplinire a condiţiilor de licenţiere.
Art. 8. Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 9. Solicitanţii licenţei de funcţionare sunt obligaţi la plata unei taxe în valoare de 200 lei, care se achită la casieria autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 93 din 5 februarie 2003 pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din data de 11 martie 2003, se abrogă.
Art. 11. (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTRU,

Decebal Traian REMEŞ
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 11 Apr 2007, 13:23

Proiect

ANEXA nr. 1


Criteriile de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

Art. 1. Licenţa de funcţionare prevăzută de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 se acordă persoanelor juridice române şi atestă dreptul acestora de a gestiona fauna de interes cinegetic.
Art. 2. Licenţa de funcţionare se acordă în baza următoarelor criterii:
a) la înaintarea cererii de licenţiere solicitantul să fie constituit în condiţiile legii şi să nu fie în curs de dizolvare;
b) apartenenţa la una dintre categoriile de gestionari de fonduri de vânătoare, prevăzute de Legea nr. 407/2006;
c) deţinerea în proprietate sau cu chirie a unor dotări minime, necesare pentru desfăşurarea activităţii;
d)conducerea tehnică a activităţii de gestionare a faunei cinegetice să fie asigurată de către o persoană angajată, de către solicitant, corespunzător pregătită pentru îndeplinirea acestor atribuţii;
e) paza fondurilor de vânătoare pentru care există încheiate contracte de gestionare să fie asigurată în condiţiile legii;
f) activitatea financiar-contabilă să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în domeniu;
g) posibilitatea asigurării necesarului de cheltuieli pentru gestionarea faunei de interes cinegetic, în conformitate cu obligaţiile legale şi contractuale;
h) achitarea taxei de eliberare a licenţei de funcţionare.
Art. 3. Dovedirea de către solicitanţi a îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 se face prin depunerea, odată cu cererea de acordare a licenţei de funcţionare, a copiilor autentificate la notariat de pe documentele care atestă îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) deţin personalitate juridică, fapt atestat prin documente specifice fiecărei categorii de persoane juridice; în cazul asociaţiilor de vânătoare acestea trebuie să fie constituite prin libera asociere a cel puţin trei persoane care deţin calitatea de vânător.
b) s-au înfiinţat pentru a gestiona fauna de interes cinegetic în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii, cercetării ştiinţifice sau didactic, după caz, în funcţie de categoria de gestionari din care face parte solicitantul;
c) deţin un sediu distinct şi destinat exclusiv scopului pentru care fiinţează, dotat cu mobilier corespunzător, minimum un PC echipat corespunzător, linie telefonică fixă şi/sau mijloace de comunicare prin telefonie mobilă, conexiune internet, binoclu (minimum unul pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi mijloace de deplasare adecvate condiţiilor specifice de teren;
d) deţin armament de pază (minimum o armă pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi armament de vânătoare admis pentru desfăşurarea activităţilor de ocrotire şi selecţie a vânatului ( minimum o armă cu ţevi lise şi minimum o armă cu ţevi ghintuite). Această condiţie nu se aplică solicitanţilor care nu au încheiate contracte de gestionare a faunei cinegetice;
e) au o persoană angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare care îndeplineşte următoarele condiţii de specialitate:
- este absolventă a unei instituţii de învăţământ de nivel mediu în care a studiat vânatul şi vânătoarea, pe o perioadă de minimum 6 luni sau este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
- a desfăşurat activităţi în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum 5 ani;
- deţine calitatea de vânător;
Pentru persoanele care au absolvit cursurile prevăzute la teza 1 în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil silvic sau cinegetic nu se aplică prevederile de la tezele 2 şi 3.
f) au angajată cu contract individual de muncă, înregistrat la autoritatea publică competentă, minimum câte o persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pentru fiecare fond de vânătoare pe care îl au în gestiune. Încadrarea în funcţie a personalului cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului se face cu respectarea criteriilor tehnico-profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
g) au bilanţ contabil pe anul precedent cererii de licenţiere, înregistrat la autoritatea publică competentă;
h) deţin mijloace materiale pentru asigurarea hranei complementare necesare vânatului, pentru toate fondurile de vânătoare pentru care au încheiate contracte de gestionare, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale.
Art. 4. În cazul administratorului pădurilor statului este necesar să funcţioneze o structură cu atribuţii în domeniul cinegetic cu minimum o persoană care să îndeplinească condiţiile de specialitate, iar în cadrul fiecărei subunităţi teritoriale care gestionează fonduri de vânătoare să existe minimum câte o persoană cu atribuţii exclusiv pe linie de coordonare a activităţii de vânătoare şi care să îndeplinească condiţiile de specialitate precizate la art. 3 lit. e) .
Art. 5. Verificarea existenţei în fapt a bunurilor şi mijloacelor prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi h) se realizează de către structurile teritoriale cu atribuţii în domeniul cinegetic ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde the_mav pe 11 Apr 2007, 13:40

:? :roll:
-------------------------------------
Holland and Holland - pure art...
Avatar utilizator
the_mav
Veteran
 
Mesaje: 3187
Membru din: 27 Sep 2005, 10:19
Locaţie: Oltenia, Muntenia si partial Moldova

Mesajde puscasumarin pe 11 Apr 2007, 14:38

ţi-e rău :?: la ce ma gandesc eu amuia: cum adica sa prezinti bilantul contabil pe anul trecut inregistrat la autoritate? ce relevanta are asta? poate ca anul trecut nu functionai. sau poate ca functionai, dar cu alt scop etc.
am mai vazut faza asta cu bilantul. asta e...
si parca imi suna cunoscuta exprimarea "scopului pentru care fiinţează", dar nu stiu exact de unde sa o iau :shock: ca din dex nu poci...
dupa cum anticipam, nici meseria de silvic nu mai e la mare cautare.
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 11 Apr 2007, 14:47

Exact la ghidusia cu bilantul ma gandeam. Careva a, scuza-ti, basit ideea asta cred ca in scopul ca sa nu apara concurenta mare la licitatii si lumea sa isi ia cam ce doreste.
Ce inseamna mijloc de deplasare adecvat? La camp este si bicicleta buna, iar la munte pe pas nu il intrece nimeni :D
Proprietate sau chirie? Daca eu vreau sa dau sediu gratuit asociatiei, ce ma impiedica sa fac un comodat care este perfect legal? Asta ca sa nu fiu marlan sa apar la Minister cu chirie anuala stabilita la valoarea de 1 Ban.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 11 Apr 2007, 15:11

bilantul de anul trecut e un "fâs" pe care l-au mai comis si in trecut.
dar nu-i bai, ca e plina tzara de asociatii, iar scopul, sediul, patrimoniul, membrii se pot schimba prin act aditional. ma rog, sunt metode, dar e o aberatie ce se intampla, pentru ca cerinta nu are nici o justificare: daca am bilantul pe minus, nu pot obtine licenta? ba pot!
de combatut in contencios asa o aberatie nu cred ca e lipsit de interes (doar de timp).
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 11 Apr 2007, 15:21

Da, Puscasule, dar nu este mai bine sa o pritocim cum trebuie din prima, sa nu mai dam de munca la avocati, pe dreptatea noastra? Pana la urma pe functionarii aia publici ii platim inclusiv noi. Si stiu prea bine cum lucreaza(am lucrat si eu ca sef serviciu vanatoare, cum este acum Daniel Dicu) si degeaba mai imi bateam gura, ca se facea ca sa nu se supere Selaru sau se dadea cotita ca sa fie toata lumea acoperita, cand era cazul. Ce mai balci a fost la acordarea licentelor pe 103. Mortis sa dea si AGVPS, pentru ai lor ca cei nou infiintati veneau saracii la minister, si pana la urma tot a reusit sa se impuna ca si conditie OBLIGATORIE afilierea la AGVPS, si cei nou infiintati daca nu dadeau din coada pe la AGVeu, ca sa nu mai nominalizez, luau licenta la pastele cailor. Este mult de povestit si nu mai am timp.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 11 Apr 2007, 16:53

Ghinda scrie:Este mult de povestit si nu mai am timp.

noi - mai - avem :P
nu ne asteptam la un serial, dar spune-ne si noua cum se face de scot "tovarashii" asa niste norme, in dispretul legii si al bunului-simt :?: vechea poveste cu diluarea raspunderii?
pana una-alta, propuneri de imbunatatire a ordinului se pot transmite pana pe 25 aprilie. poate o punem de-o scrisorica publico/privata catre onor. minister, pe care sa o semnam - cum altfel?! - anonima.
apropo, multe asociatii vechi nu se vor poata licentia conform legii noi (din motiv de lipsa de finante). dar si prevederea aia e interpretabila ( "deţin mijloace materiale pentru asigurarea hranei complementare necesare vânatului, pentru toate fondurile de vânătoare pentru care au încheiate contracte de gestionare, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale.") plus ca se mai imprumuta intre ei (ca pana acum cu membrii-vanatori, ca sa nu piarda fondurile). daca le cerea sa faca dovada, la inceputul fiecarui an, ca detin "mijloace" (ptiu! piei, satana!) ca sa isi indeplineasca toate obligatiile contractuale (inclusiv plata tarifului) ar fi insemnat ca ministerul apara si vanatul, si vanatorii; asa, ma mai gandesc daca platesc cotizatia, ca s-ar putea ca sa raman cu banii dati si vanatoare nu!
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 19 Apr 2007, 09:45

Nu sunt "tovarasi" :D . Dar nu stiu vanatoarea ca si practica. Au in calculatoare niste modele si le mai coafeaza. Si cum nu toti sunt hair-stilisti :lol: , mai ies, in general, si balarii. Daca stergi toata informatia si dai foc la toate arhivele de legislatie cinegetica, sunt distrusi.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 20 Apr 2007, 08:08

Inseamna ca treaba e buna dar mai dureaza.

Proiect

Anexa
la Ordinul nr. ______/_____2007


REGULAMENT
privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Vânătoarea este acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire, sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfăşurată de una sau de mai multe persoane care deţin dreptul legal de a practica această activitate în conformitate cu prevederile Legeii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
Art. 2 - (1). Autorizaţiile de vânătoare sunt documentele legale care atestă faptul că o anumită persoană sau un grup de persoane nominalizate în acestea a obţinut de la gestionarul fondului de vânătoare dreptul de a vâna în condiţiile legii pe acel fond de vânătoare sau pe o porţiune din fondul de vânătoare, în perioada sau în ziua pentru care sunt completate şi, respectiv, valabile autorizaţiile, la speciile de vânat şi în structura pe specii şi număr de exemplare aprobate.
(2). Prin gestionar al fondurilor de vânătoare, în sensul alin. (1), se înţelege persoana juridică română care a obţinut licenţa de funcţionare în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare.
(3). Categoriile de gestionari care au dreptul de a elibera autorizaţii de vânătoare, în sensul prezentului regulament, sunt cele prevăzute de art. 7 din Legea vânătorii şi a proteţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(4). Autorizaţiile de vânătoare consumate sunt documentele primare oficiale care servesc la ţinerea evidenţei vânatului recoltat în cadrul cotei de recoltă.

CAPITOLUL II: AUTORIZAŢII DE VÂNĂTOARE

Art. 3 La practicarea vânătorii se folosesc următoarele tipuri de autorizaţii de vânătoare:
a) - autorizaţie de vânătoare individuală, care dă dreptul unei singure persoane de a practica vânătoarea;
b) - autorizaţie de vânătoare colectivă, care dă dreptul mai multor persoane de a practica vânătoare în acelaşi timp şi spaţiu. Acestea pot fi: în grup restrâns ( 2-5 vânători ) şi în grup mare ( > 5 vânători ).
Art. 4 - (1). Autorizaţiile de vânătoare sunt documente cu regim special şi sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.
(2). Formularele autorizaţiilor de vânătoare sunt prezentate în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul regulament.


Subcapitolul I. 1. Tipărirea, înregistrarea, gestionarea şi distribuirea autorizaţiilor de vânătoare

Art. 5 - (1). Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. asigură suportul financiar şi logistic pentru tipărirea şi distribuirea în condiţiile legii a formularelor documentelor cu regim special.
(2). Formularele documentelor prevăzute la art. 3 se tipăresc în blocuri cu câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file fiecare, având următoarele caracteristici:
a) - prima filă prezintă elemente de securizare ale caror caracteristici se stabilesc de Compania Naţional㠄Imprimeria Naţional㔠– S.A., este de culoare albă şi se tipăreşte faţă si verso.
b) – a doua fila se tipăreşte numai pe faţă pe hârtie autocopiativă a cărei culoare se stabileşte de Compania Naţional㠄Imprimeria Naţional㠖 S.A..
(3). Numerotarea şi înserierea autorizaţiilor de vânătoare se realizează după cum urmază:
a) – autorizaţiile de vânătoare individuale au seria AI iar numeroatarea incepe cu numărul 000001;
a) – autorizaţiile de vânătoare colective în grup restrâns au seria ACR iar numeroatarea incepe cu numărul 000001;
a) – autorizaţiile de vânătoare colective în grup mare au seria ACM iar numeroatarea incepe cu numărul 000001;
(4). Gestionarii fondurilor de vânătoare procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(5). Blocurile cu documente utilizate conţinând exemplarul 2 al acestora se arhivează şi se păstrează de către gestionar pe o perioadă de 5 ani.
Art. 6 - (1). Distribuirea carnetelor de autorizaţii de vânătoare către gestionarii fondurilor de vânătoare se face contra cost în baza notelor de distribuire, transmise unităţilor tipografice judeţene, aparţinând Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., de către structurile teritoriale cu atribuţii în domeniul cinegetic ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza de activitate a cărora gestionarii îşi au sediul.
(2). Unităţile tipografice abilitate de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. transmit săptămânal structurilor teritoriale cu atribuţii în domeniul cinegetic ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură situaţia livrărilor carnetelor de autorizaţii, conform notelor de distribuire.


Subcapitolul II: Eliberarea, valabilitatea, folosirea şi returnarea autorizaţiilor de vânătoare

Art. 7 - (1). Autorizaţiile de vânătoare se eliberează în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare respectiv pe fiecare fond de vânătoare numai de către personalul de specialitate împuternicit în acest sens, angajat al unităţilor care gestionează fondurile de vânătoare, în condiţiile legii.
(2). Autorizaţiile de vânătoare se eliberează exclusiv celor în drept să practice vânătoare în condiţiile Legii nr. 407/2006.
(3). Autorizaţiile de vânătoare se completează citeţ, cu pix, de către personalul prevăzut la alin. (1), în toate rubricile care îl privesc, de către organizatorul acţiunii de vânătoare, de către personalul de vânătoare însoţitor, după caz, şi de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular pentru faza premergătoare acţiunii de vânătoare şi după încheierea acesteia, înainte însă de părăsirea fondului de vânătoare pentru care au fost eliberate şi sunt valabile.
Art. 8 - (1). Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează unei singure persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), la una sau mai multe specii de vânat, pentru un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare, cu menţionarea acesteia.
(2). La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale, titularului i se eliberează şi un număr de crotalii corespunzătoar numărului de exemplare înscrise în autorizaţie.
(3). Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare individuale pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.
(4). Autorizaţiile de vânătoare individuale se eliberează:
a) - pe numele vânătorului solicitant şi sunt valabile numai dacă acesta este însoţit de personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pe fondul respectiv sau de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului. Aceştia din urmă care însoţesc vânătorul au calitatea de organizator si se înscriu în autorizaţie.
b) - personalului cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului şi personalului tehnic de specialitate al gestionarului pentru recoltarea, în condiţiile legii, a dăunătorilor şi pentru realizarea selecţiei la vânat în cadrul cotelor de recoltă.
Art. 9 - (1). În baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta următoarele specii de vânat: bizam, capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar, câine enot, dihor comun, hermelină, iepure de câmp, iepure de vizuină, jder, marmotă, mistreţ, muflon, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, becaţină comună, cioara grivă, cioara de semănătură, cocoş de munte, cormoran mare, coţofana, fazan, ferestraş mare, ferestraş moţat, gaiţa, găinuşă de baltă, gâsca de vară, gârliţă mare, graur, guguştiuc, lişiţa, porumbel gulerat, porumbel de scoprbură, potârniche, prepeliţă, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare, raţă cu cap negru, sitar de pădure, sitar de mal, stăncuţă, sturz de iarnă, sturz de vâsc, sturz cântător, sturz de vii, turturică.
(2). În condiţiile alin. (1) se pot recolta şi exemplare din speciile de mamifere şi păsări cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006 dacă prin derogare au fost aprobate a se recolta exemplare din speciile respective.
(3). În baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta mai multe exemplare din aceeaşi specie, cu menţionarea numărului, excepţie făcând următoarele specii de vânat: capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar, iepure de vizuină, iepure de câmp, mistreţ, muflon, cocoş de munte, fazan, precum şi speciile urs, lup, pisică sălbatică şi râs, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4). Practicarea vânătorii în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se realizează prin metodele de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Art. 10. Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare individuale este de maxim 20 de zile de la data emiterii.
Art. 11. După obţinerea autorizaţiei de vânătoare individuale deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intra în fondul de vânătoare numai însoţit de aceasta. Persoana autorizată mai poate fi însoţită în teren de un singur invitat al acesteia, fără armă, care va fi menţionat în autorizaţia de vânătoare.
Art. 12 - (1). Autorizaţia de vânătoare colectivă în grup restrâns dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup de minim două şi maxim cinci persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), în aceeaşi perioadă, pe un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare. Numele vânătorilor se va înscrie în autorizaţia de vânătoare la eliberarea acesteia. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare în grup restrâns pe acelaşi fond de vânătoare în aceeaşi perioadă.
(2). Autorizaţia de vânătoare colectivă în grup restrâns se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care poate fi: o persoana ce deţine calitatea de vânător sau o persoana cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pe fondul respectiv sau o altă persoană de specialitate împuternicită de către gestionar.
(3). În baza autorizaţiei de vânătoare colective în grup restrâns se pot recolta speciile de vânat prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) cu excepţia următoarelor specii: capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar, marmotă şi muflon, prin folosirea metodele de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Art. 13. Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective în grup restrâns este maxim 20 de zile de la data emiterii.
Art. 14. Autorizaţia de vânătoare colectivă în grup mare dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup mai mare de cinci persoane dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (2), în aceeaşi perioadă, pe un singur fond de vânătoare sau pe o porţiune dintr-un fond de vânătoare dacă aceasta are o suprafaţă mai mare de 5000 ha.
Art. 15 – (1). Autorizaţiile de vânătoare colective în grup mare se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care poate fi o persoana ce deţine calitatea de vânător sau o persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pe fondul respectiv sau o altă persoană de specialitate împuternicită de către gestionar.
(2). Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective în grup mare este de o zi şi se eliberează maxim 2 autorizaţii de vânătoare colective în grup mare pentru aceeaşi perioadă pe acelaşi fond de vânătoare, cu condiţia respecării criteriului de suprafaţă prevăzut la art. 14.
Art. 16. În baza autorizaţiei de vânătoare colective în grup mare se pot recolta speciile de vânat prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) cu excepţia următoarelor specii: bizam, capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar, marmotă, muflon, becaţina comună, cocoş de munte, cormoran mare, găinuşă de baltă, gâscă de vară, gârliţă mare şi lişiţă, prin folosirea metodele de vânătoare prevăzute în anexa nr 4 la prezentul regulament.
Art. 17 – (1). Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca fără autorizaţie de vânătoare de către personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului de pe fondul de vânătoare respectiv şi de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor de vânătoare, în baza atribuţiilor de serviciu.
(2). Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot impuşca de către vânatori cu ocazia acţiunilor de vânătoare organizate la diferite specii de vânat.
(3). Speciile cioara grivă, cioara de semănătură, coţofana şi gaiţa se recoltează:
a). - de către vânători în baza autorizaţiilor de vânătoare colective în grup restrâns şi în grup mare, cu ocazia acţiunilor desfăşurate la alte specii de vânat,
b). – de către personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pe fondul respectiv şi de către personalul tehnic de specialitate împuternicit de gestionar în acest sens, în baza autorizaţilor de vânătoare, cu ocazia acţiunilor desfăşurate la alte specii de vânat.
Art. 18. Autorizaţiile de vânătoare în baza cărora nu s-au realizat acţiuni de vânătoare, în cadrul termenelor de valabilitate, precum şi cele utilizate în condiţiile prezentului regulament se vor depune de către titulari acestora la unităţile care le-au eliberat, în maximum 5 zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la consumare, după caz.


CAPITOLUL III : CROTALIEREA EXEMPLARELOR DE VÂNAT

Art. 19. –(1). Crotalia reprezintă marca/sigiliul confecţionat din material plastic care se aplică exemplarelor de vânat recoltate, trofeelor de vânat precum şi exemplarelor de cocoş de munte şi mamifere prevăzute de Legea nr. 407/2006 naturalizate.
(2). Cratalia are forma şi dimensiunile prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
(3). Codul alfanumeric, din interiorul crotaliei compus din codul ISO al tării – RO, urmat de o serie de 6 cifre şi indicativul judeţului este imprimat în crotalie, iar literele şi cifrele au 3 mm lăţime şi 6 mm înalţime.
(4). Crotaliile, aşa cum sunt definite la alin. (1), sunt supuse regimului mărcilor şi sigiliilor.
Art. 20. –(1). Crotaliile se confecţionează de către gestionarii de fonduri de vânătoare, prin unităţi specializate, obţinând în prealabil codurile alfanumerice prevăzute la art. 19 alin. (3), de la structurile teritoriale în domeniul cinegetic ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în raza cărora gestionari îşi au sediul.
(2). Structurile teritoriale în domeniul cinegetic ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare intervalul de numere care urmează a fi confecţionate, ţinând evidenţa acestora intr-un registru special, care cuprinde:
a) – număr curent,
b) – denumirea gestionarului solicitant,
c) – numărul şi data solicitării,
d) - numărul şi data înregistrării solicitării,
e) – numărul de crotalii solicitat,
f) – data comunicării,
g) – intervalul de numere alocat pe judeţe.
Art. 21. Vânatului recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale i se aplică crotalia înainte de părăsirea fondului de vânătoare, astfel:
1) – în lobul unei urechi la mamifere;
2) – prins de tars la speciile de păsări după cum urmează:
a) - individual la cocoş de munte, cormoran mare, fazan, gâsca de vară şi gârliţa mare,
b) – în grupuri de maxim două exemplare la: potârniche, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare şi raţă cu cap negru,
c) – în grupuri de maxim cinci exemplare la: becaţină comună, cioară grivă, cioară de semănătură, coţofană, ferestraş mare, ferestraş moţat, gaiţa, găinuşă de baltă, graur, guguştiuc, lişiţa, porumbel gulerat, porumbel de scorbură, prepeliţă, sitar de pădure, sitar de mal, stăncuţă, sturz de iarnă, sturz de vâsc, sturz cântător, sturz de vii şi turturică.
Art. 22. Exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenţionale, după prepararea acestora, în scopul păstrării de către gestionar sau de către vânători, li se aplică, de către gestionarul fondului de vânătoare altă crotalie care se înscrie în fişa de evaluare a trofeului, astfel:
a) – la speciile cerb comun, cerb lopătar şi căprior pe unul dintre cilindrii frontali sub rozetă,
b) – la speciile capră neagră şi muflon pe arcada orbitală, iar în lipsa acesteia, pe craniu prin perforarea acestuia astfel încăt să nu poată fi desprinsă,
c) – la speciile urs, lup, şacal, râs, pisică sălbatică, vulpe, viezure şi câine enot la trofeul craniu pe arcada orbitală, astfel încăt să nu poată fi desprinsă.
d) - la speciile urs, lup, şacal, râs şi pisică sălbatică la trofeul blana prin perforarea acesteia, acolo unde se doreşte în funcţie de scopul în care se va utiliza.
Art. 23. După naturalizarea în scopul păstrării de către gestionar sau de către vânători a exemplarelor de vânat, acestora li se aplică, de către gestionarul fondului de vânătoare o altă crotalie astfel:
a) - la mamifere, în lobul unei urechi,
b) – la păsări, prinsă de tars.

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ŞI PRACTICAREA VÂNĂTORII

Art. 24 - (1). Vânarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise de lege se realizează în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare ştiinţifică, urmărindu-se cu consecvenţă menţinerea echilibrului ecologic şi ameliorarea calităţii vânatului.
(2). Vânarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate se exercită numai în situaţia în care există aprobat, potrivit legii, un număr de exemplare care se pot recolta într-un sezon de vânătoare.
Art. 25. La acţiunile de vânătoare pot participa indirect şi alte categorii de persoane, altele decât cele care deţin dreptul legal de a practica vânătoarea, respectiv observatori şi invitaţi, candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare, precum şi gonaşi (bătăiaşi).
Art. 26. Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului şi participanţilor la vânătoare în limitele prevăzute de lege si de prezentul regulament.

Subcapitolul I: Tipuri şi metode de vânătoare

Art. 27. În funcţie de numărul de vânători care participă la acţiunile de vânătoare, aceasta poate fi de trei tipuri, după cum urmează:
A. Vânătoare individuală - se practică de un singur vânător, însoţit de personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului sau de împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare.
B. Vânătoare în grup restrâns – se practică de un număr restrâns de vânători (minimum 2 şi maximum 5), cu sau fără câini de vânătoare, fără gonaci.
C. Vânătoare în grup mare – se practică de un număr mai mare de 5 vânători cu sau fără câini de vânătoare şi cu sau fără gonaşi.
Art. 28. Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost definită la art. 1 din prezentul regulament, aceste acţiuni clasificându-se astfel:
a) - vânătoarea "la pândă" constă în aşteptarea vânatului şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis, locurile unde vânatul produce pagube, vizuină, locurile de pasaj, locurile de înnoptat, locurile de rut.
b) - vânătoarea "la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare.
c) - vânătoarea "cu chemători şi/sau atrape" constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători şi/sau atrape, permise de lege.
d) - vânătoarea "la dibuit" ("apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat;
e) - vânătoarea "la sărite" constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare;
f) - vânătoarea "la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populari, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Metoda se poate practica în perioadele prevăzute de lege pentru speciile la care vânătoarea este admisă sau în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică, în perioadele şi în condiţiile stabilite prin legislaţia specială;
g) - vânătoarea "la goană" – constă în sârnirea şi hăituirea vânatului cu ajutorul gonaşilor şi/sau câinilor către vânătorii aşezaţi în standuri;
h) - vânătoare în grup mare "la sărite" metoda se practică cu vânătorii dispuşi în linie sau semicerc, în mişcare.
Art. 29. Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 30. Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat urmată de eliberarea acestora, se realizează prin mijloace şi metode specifice fiecărei specii, cu respectarea instrucţiunilor şi reglementărilor legale în vigoare.
Art. 31. Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte normele de securitate în timpul practicării vânătorii.
Subcapitolul II: Realizarea selecţiei la speciile sedentare de vânat la care selecţia artificială se poate realiza prin acţiuni de vânătoare

Art. 32 - (1). În acţiunea de management al populaţiilor de vânat sedentar, în scopul păstrării şi ameliorării calităţii acestora, este necesară realizarea selecţiei artificiale. Selecţia artificială constă în extragerea prin acţiuni de vânătoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviaţii comportamentale evidente, din ambele sexe şi din toate categoriile de vârstă.
(2). În cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selecţie", "femele de selecţie" şi "tineret de selecţie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selecţie, este obligatoriu ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, aceştia să fie însoţiţi de personalul de specialitate împuternicit al gestionarului fondului de vânătoare şi să tragă numai asupra vânatului indicat de acesta.
Art. 33 - (1). Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi.
(2). Prin exemplar "de trofeu" se înţelege acel exemplar dintr-o specie de vânat purtatoare de trofeu conventional al cărui trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile.
(3). Prin exemplar "de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de creştere, trofee bolnave sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament.
Art. 34. La speciile de cervide şi capră neagră, în scopul asigurării de exemplare valoroase şi al eliminării de la reproducere a exemplarelor necorespunzătoare, exemplarele "de trofeu" se vor recolta numai în următoarele perioade:
a) - cerb comun: 10 septembrie – 15 noiembrie;
b) - cerb lopătar: 10 octombrie – 01 decembrie;
c) - căprior: 15 mai - 15 octombrie;
d) - capră neagră: 15 – octombrie 15 decembrie.


Subcapitolul IV: Norme de securitate în timpul practicării vânătorii, obligaţii ale organizatorilor si ale vânătorilor şi reguli ce trebuie respectate la practicarea vânătorii.

Art. 35. Se interzice organizarea vânătorii în condiţii de vânt puternic sau furtună, precum şi urmărirea vânatului mare ranit (urs, mistreţ) în condiţii de lipsă de vizibilitate.
Art. 36. Se interzice folosirea armelor care nu sunt autorizate pentru vânătoare în România
Art. 37 - (1). Arma de vânătoare se foloseşte pe terenurile de vânătoare numai pentru recoltarea vânatului şi combaterea dăunătorilor vânatului.
(2). Înafara fondurilor de vânătoare arma de vânătoare se transportă descărcată, curăţată şi introdusă în toc.
Art. 38 - (1). Muniţia trebuie să fie corespunzătoare tipului şi calibrului armei utilizate.
(2). Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.
Art. 39. Arma de vânătoare precum şi muniţia aferentă se păstrează în locuri asigurate.
Art. 40. La vânătoare se vor folosi numai armele care sunt în stare perfectă de funcţionare.
Art. 41 - (1). Se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vânatului rănit.
(2). Se interzice lovirea armei de arbori, stânci sau alte obiecte dure.
Art. 42 - (1). În timpul odihnei, arma va fi descărcată şi aşezată numai în locuri care oferă o bună stabilitate.
(2). Se interzice agăţarea armei de crengile arborilor.
Art. 43. Arma nu va fi îndreptată spre alte persoane nici în situaţia în care aceasta este descărcată.
Art. 44 - (1). Cartuşele nepercutate, care rămân blocate pe ţeavă se scot numai cu extractorul.
(2). În caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va aştepta cu ţeava îndreptată în jos timp de un minut.
Art. 45. Se interzice punerea mâinii pe gura ţevilor.
Art. 46. Organizatorii acţiunilor de vânătoare au următoarele obligaţii:
1) - să aibă asupra lor autorizaţia de vânătoare colectivă în grup restrâns sau, după caz, colectivă în grup mare, completată corect;
2) - să verifice la toţi vânătorii participanţi permisul de armă, permisul de vânătoare sau ordinul de serviciu, legitimaţia de membru al unei organizaţii vânătoreşti, armamentul, muniţia şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;
3) – să efectueze instructajul de protecţie a muncii;
4) - să prezinte vânătorilor principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de vânat în care se poate trage, numărul de exemplare permis a se vâna;
5) – să informeze şi să instruiască vânătorii asupra semnalelor sonore – de începere şi încetare a goanei, precum şi a tirului, utilizate în timpul vânătorii;
6) - să informeze vânătorii şi gonaşii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de vânătoare – zone abrupte, stâncării, grohotişuri, ape curgătoare, canale, mlaştini, arbori aninaţi, zone de formare a avalanşelor;
7) – să interzică exercitarea vânătorii de către persoanele aflate sub influenţa alcoolului, precum şi consumul de alcool în timpul vânătorii;
8) - să stabilească amplasarea vânătorilor în stand şi informează fiecare vânător asupra poziţiei ocupate de vecini şi, în funcţie de situaţie, asupra poziţiei vânătorilor amplasaţi pe flancuri;
9) – să stabilească direcţiile şi unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul, precum şi interdicţiile de tragere în funcţie de amplasarea vânătorilor în standuri;
10) - pentru vânătorile colective la goană, stabileşte componenţa echipelor de gonaşi şi conducătorii acestora, în funcţie de tipul de vânat şi instruieşte asupra modului de desfăşurare a fiecărei goane;
11) – să interzică folosirea altor câini, în afara celor din rasele admise la vânătoare;
12) – să anunţe prin semnale sonore începerea şi încetarea goanei, precum şi a tirului;
13) - să conducă vânătorii în fondul de vânătoare numai dacă posedă asigurare împotriva accidentelor de vânătoare şi dacă autorizaţia, permisul de vânătoare, legitimaţia de membru al unei organizaţii vânătoreşti, permisul de armă şi armamentul sunt regulamentare;
14) - să completeze cu pix rezultatele înregistrate de fiecare vânător, la fiecare acţiune organizată în baza autorizaţiei de vânătoare;
15) - să crotalieze şi să inscrie în autorizaţia de vânătoare individuală vânatul împuşcat şi numărul crotaliului, imediat după ce acesta a fost recuperat, înainte de a părăsi fondul de vânătoare;
16) - dacă în timpul în care se află în fondul de vânătoare un vânător nu respectă regulile privind organizarea şi practicarea vânătorii, îl exclude de la acţiunea respectivă;
17) – să constituie echipe pentru urmărirea vânatului mare rănit;
18) – să organizeze şi supravegheze transportul vânatului mare împuşcat până la mijlocul de transport.
Art. 47. Persoanele autorizate să practice vânătoarea individual, la fiecare ieşire în teren, au următoarele obligaţii:
1) - să prezinte organizatorului autorizaţia de vânătoare, permisul de vânătoare, legitimaţia de membru al unei organizaţii vânătoreşti, permisul de armă sau după caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzătoare şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;
2) - să se prezinte cu armament şi muniţii care trebuie să aibă caracteristicile necesare pentru împuşcarea exemplarului din specia înscrisă în autorizaţia de vânătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi să le prezinte organizatorului pentru control;
3) - la vânătoarea de selecţie vor trage numai în exemplarul indicat de organizator;
4) - să folosească doar câini de vânătoare din rasele admise prin reglementările în vigoare;
5) - la urs, cerb comun, cerb lopătar, capră neagră vor folosi numai arme cu ţevi ghintuite şi cartuşe cu glonţ, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar la mistreţ şi căprior se pot folosi şi arme de vânătoare cu ţeava lisă, însă numai cu muniţie cu proiectil unic;
6) - înainte de a se încărca arma se verifică şi se curăţă ţevile de eventualele depuneri de frunze, pământ, zăpadă.
7) - încărcarea armei se face la aşezarea vânătorului în stand, dupa ce acesta se asigură că pe direcţia de tragere nu se află alte persoane.
8) - încărcarea armei basculante se va face cu ţevile îndreptate în jos, inchiderea realizându-se cu ţeava în jos, închiderea realizându-se prin ridicarea patului.
9) - carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava în sus.
10) - imediat după încărcare arma trebuie asigurată.
11) - arma se poartă în mână sau pe umăr, asigurată, până la identificarea vânatului.
12) - înainte de acţionarea sigurantei şi declanşarea focului asupra vânatului, vânatorul se va asigura că pe direcţia lui de tragere nu sunt persoane.
13) - declanşarea focului se va face numai după identificarea precisă a vânatului.
14) - declanşarea focului asupra vânatului în mişcare pe jos, la ridicare sau în zbor, se va face numai după asigurarea că, prin ricoşare, nu pot fi provocate accidente.
15) - la vânătoarea la baltă, se interzice folosirea plaurului pentru trecere sau amplasarea standului.
16) - când se utilizează barca, vânătorul se va aşeza cu spatele la barcagiu şi se va ţine arma îndreptată cu ţeava în sus, tirul este permis numai în faţă şi lateral.
17) - vânătorile de urşi la nadă se vor realiza numai din observatoare deschise, în prezenţa personalului tehnic de specialitate al gestionarului.
18) - vânătorul trebuie să cunoască amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusă hrana şi să fie dotat cu armă cu glonţ de calibru corespunzător.
19) - apropierea de observator se face cu arma încărcată şi asigurată, pe potecile amenajate în acest scop, folosind la maximum acoperirile oferite de teren.
20) - se interzice apropierea vânătorului de locul unde este expusă hrana.
21) - declanşarea focului din observator se va face numai după identificarea precisă a vânatului.
22) - personalul silvic care aprovizionează locul de nadă cu hrană va avea asupra sa armă cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic încărcată şi asigurată.
Art. 48. La vânătorile colective, vânătorii au obligaţia să respecte următoarele reguli:
1) - deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în linişte şi în şir indian;
2) - la intrarea şi aşezarea în stand, fiecare vânător trebuie să cunoască locul de amplasare a vecinilor şi la rândul său să fie identificat de către aceştia;
3) - schimbarea locului indicat de organizator este interzisă;
4) - este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul acţiunii de vânătoare;
5) - încărcarea armei se va face numai în stand după ce vânătorul şi-a ocupat locul indicat de organizator.
6) - arma se descarcă în stand, după semnalul de încetare a goanei.
7) - se interzice părăsirea standului în timpul vânătorii.
8) - urmărirea vânatului rănit se va face după încetarea goanei şi numai cu aprobarea organizatorului.
9) - se execută foc în vânat doar după ce acesta a fost foarte bine identificat şi numai dacă se află sub distanţa de tir eficient;
10) - nu se trage în vânatul care se îndreaptă spre vecin, dacă acesta nu este foarte aproape şi în poziţie foarte favorabilă de foc;
11) - înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea între goane făcându-se doar cu arma frântă sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest lucru să fie vizibil; nu se părăseşte standul până ce nu sunt strânse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deşeurilor.
12) - ridicarea vânatului căzut se va realiza numai după încetarea goanei.
13) - în situatia amplasării standurilor pe o singură linie, se interzice declanşarea focului sub un unghi mai mic de 45° faţă de linia vânătorilor, tirul este permis în faţa şi în spatele liniei vânătorilor.
14) - în situaţia amplasării standurilor în linie, cu unul sau două flancuri, declanşarea focului de către vânătorii aflaţi pe flancuri este permisă numai în spatele liniei flancului cu respectarea unghiului minim de tragere de 45°.
15) - se interzice tirul în faţă cu arma cu alice când gonaşii au ajuns la 200 m de linia standului.
16) - se interzice tirul în faţă cu arma cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic când gonaşii au ajuns la 500 m de linia standului.
17) - interzicerea tirului în faţă se semnalizează sonor de către organizator. După acest semnal, tirul este permis numai în spatele liniei standurilor.
18) - în timpul urmăririi vânatului care a trecut în spatele standului, trecerea armei încărcate peste linia standurilor se va face cu ţeava în sus.
19) - pentru urmărirea vânatului mare rănit, se stabilesc de către organizator echipele de căutare şi recuperare, formate din minimum doi vânători dotaţi cu armament corespunzător şi câini de vânătoare.
20) - vânătorii au obligaţia de a avertiza gonaşii, în cazul în care vânatul mare rănit se deplasează în direcţia acestora.
21) - gonaşii au obligaţia de a confirma recepţionarea semnalului de avertizare.
22) - în cazul vânătorilor la pândă, cu mai multe standuri alăturate, fiecare vânător trebuie să cunoască locurile în care sunt aşezaţi ceilalţi vânători.
23) - declanşarea focului se va face numai după identificarea precisă a vânatului.
24) - părăsirea standului se va face la ora stabilită de organizator.
Art. 49. La vânătorile colective, gonaşii au obligaţia să respecte următoarele reguli:
1) - să se deplaseze în goană aliniaţi cu vecinii, la distanţă egală de aceştia, pe traseul sau după direcţia indicată de organizator;
2) - să facă permanent zgomot pentru a fi uşor identificaţi de vânători, mai ales atunci când se apropie de linia acestora;
3) - să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânătorii la începutul acesteia;
4) - să nu se apropie de vânatul mare căzut şi nici de cel rănit;
5) - să poarte elemente care permit identificarea sa.
6) - la vânătorile de mistreţ şi urs, fiecare echipă de 4 gonaşi va fi condusă de către un vânător înarmat pregătit să tragă în orice moment în vânatul rănit, observat pe parcurs de către gonaşii din echipă.
7) – observatorii, invitaţii, candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul acţiunii de vânătoare.
CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE

Art. 50 -(1). Recuperarea tuturor autorizaţiilor de vânătoare eliberate constituie obligaţia gestionarilor fondurilor de vânătoare.
(2). Pentru autorizaţiile de vânătoare pierdute ori deteriorate vânătorul sau organizatorul va depune în acest sens o declaraţie pe propria răspundere, menţionând în mod obligatoriu rezultatele acţiuni.
Art. 51. Dreptul de a vâna al unui posesor de autorizaţie de vânătoare individuală se pierde în cazul în care vânătorul a fost surprins în fondul de vânătoare neînsoţit de organizatorul inscris în autorizaţia de vânăoare. Agentul constatator are obligaţia să ridice autorizaţia de vânătoare.
Art. 52. Dreptul de a participa la acţiuni de vânătoare în baza autorizaţiilor colective în grup restrâns sau grup mare se pierde de către vânătorii care trag asupra altor specii de vânat decât cele înscrise în autorizaţie sau care nu respectă regulile de practicare a vânătorii ocazie cu care pe autorizaţia de vânătoare, in dreptul vânătorului respectiv, se v-a înscrie data şi ora la care acesta a fost exclus de la acţiunea respectivă precum şi vânatul recoltat până la acel moment.
Art. 53. Autorizaţiile de vânătoare recuperate ori declaraţiile depuse ca urmare a pierderii sau deteriorării acestora constituie documente legale pentru evidenţa modului de realizare a cotelor de recoltă aprobate.
Art. 54. Autorizaţiile de vânătoare completate corespunzător sau, după caz, crotaliile, sunt documente, respectiv mijloace legale în baza cărora se pot transporta exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes vânătoresc împuşcate sau capturate.
Art. 55. Arhivarea autorizaţiilor de vânătoare se face separat pe fiecare tip de autorizaţie de vânătoare, iar evidenţa vânatului recoltat (pe autorizaţii, specii şi număr de exemplare) se ţine la zi pe suport electronic şi hârtie.
Art. 56. În toate cazurile, vânătoarea se practică în condiţii de etică vânătorească şi de protecţie a vânatului, cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a fondului cinegetic nr. 407/2006.
Art. 57. Valorificarea vânatului recoltat prin acţiunile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitare veterinare în vigoare.MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE


ORDIN
Nr. _________/__________2007

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea,
organizarea şi practicarea vânătorii

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. s), art. 31 şi ale art. 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
al art. 4 alin. (1) pct. II 2 şi art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
consultând Avizul nr. __/2007 al Consiliului Naţional de Vânătoare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul
ORDIN:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 - (1). În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări Rurale emite, înseriază şi pune la dispoziţia gestionarilor fondurilor de vânătoare, formularele de autorizaţii de vânătoare realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2). Gestionarii fondurilor de vânătoare, care au în gestiune fonduri de vânătoare, au obligaţia ca până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) să solicite, în scris, structurilor teritoriale cu atribuţii în domeniul cinegetic ale autorităţi publice centrale care răspunde de silvicultură punerea la dispoziţie a formularelor prevăzute la alin. (1).
Art. 3 - (1). De la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) gestionarii fondurilor de vânătoare eliberează autorizaţii de vânătoare în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2). Autorizaţiile de vânătoare eliberate de gestionarii fondurilor de vânătoare, în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/ 2002, anterior expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) pentru o perioadă ce depăşeşte acest termen îşi păstrează valabilitatea până la consumarea termenului de valabilitate al acestor autorizaţii.
(3). În termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) gestionarii fondurilor de vânătoare recuperează autorizaţiile de vânătoare eliberate conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/ 2002 şi le arhivează.
Art. 4. – (1). La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vanatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 842 din 21 noiembrie 2002, îşi încetează aplicabilitatea.
(2). La dată intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 71/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi practicarea vânătorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 126 din 09 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 5. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU

Decebal Traian REMEŞ


sursa:
http://mapam.ro/pages/l52/395.zip
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 20 Apr 2007, 08:34

Puscasu
1.Nu o sa scapam de restranse. Astia sunt idioti. Vrem sa mergem 6 vanatori la fazan trebuie ori 2 autorizatii, ca sa iesi de mai multe ori, sau 1 singura cu 1 zi. De toata jena.
2. De ce pe individuala sa nu trec 2 cerbi, daca mi se aproba si platesc doi?
3. De ce se trece nr. exemplare la colectiva, ex. mistre 3 si bubuie 5. Ce se face? Este braconaj?
4. De ce colectiva 1 zi valabila si nu mai multe cu specificatia ca se poate face 1 zi de vanatoare?
5. Pasaret la autorizatie colectiva 1 zi? Hai sa radem, mergem 5 in Delta si ne trebiue pentru fiecare zi o autorizatuie, ha, ha, ha!
6. Crotalii la prepelite? M agandesc de nu cumva este un politician cu firme de crotalii?
7.Gestionarul obligat sa recupereze autorizatii? Plec 6 luni din tara? Este cu ceva vinovat gestionarul?

Noroc ca este un simplu ordin de ministru, si ce se interzice in el si se incalca si nu este si prin lege, nu are pedepse, cel mult te poate pupa in c_r!
Astea asa de spicuire rapida, ca n-am de lucru, ca altfel te spargi de ras.
Puscasule, astea pune-le la sectiunea Bancuri.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 20 Apr 2007, 08:54

Sa nu pierdem din vedere esentialul: pentru a putea fi subiect al autorizatiei de vanatoare, se introduce obligatia ilegala(ma rog, neconforma cu legea sau adaugata la lege) ca vanatorul sa fie membru al unei asociatii vanatoresti; legea spune ca:
"Art. 27. – (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători, care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) posedă permis de vânătoare cu arma;
b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar în limitele cotei de
recoltă şi ale reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea
vânătorii;
c) posedă documente care atestă dreptul titularului de a purta şi
folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condiţiile legii;
d) posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor."

Cred ca a venit vremea sa se faca lumina si in aceasta problema: de ce sa fie vanatorul roman obligat sa fie membru al unei asociatii de vanatoare pentru a putea vana legal in Romania? Care sunt asociatiile de vanatoare la care poti fi membru pentru a putea vana? Doar cele licentiate? Cui foloseste o asemenea prevedere?
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde puscasumarin pe 20 Apr 2007, 11:40

Stie cineva ceva concret despre asigurarile cerute de lege? Bag seama ca asociatia de vanatoare la care, eventual, esti membru, nu are cum sa te asigure pe tine pentru accidente. Cred ca e un act personal. Asa ca ar fi bine sa incepem sa scotocim dupa ele; sa vedem cine ofera, cat costa, ce acopera etc.
Pentru vrajeala asta de doi bani cu "apartenenta" cred ca ar fi potrivit sa se infiinteze o asociatie de vanatoare a membrilor forumului si cine-o mai vrea. Asa, sa fie acolo - acum se poate. Propunerea mai veche (cred ca sunt vreo doi ani) de pe forum ar trebui finalizata cumva. Sa dea carnete de membru la tăt carteru'. :wink:
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde florin.t pe 20 Apr 2007, 14:54

E cam cum a fost , singurele modificari de evidentiat : crotalierea la aut. individuala ( :lol: :lol: la ce o folosi ? ca mergi cu paznicul) si 2 aut. colective in aceeasi zi pe acelasi fond >5000 ha. Obligatia prezentei la aut. individuala a paznicului limiteaza si numarul acestora in aceeasi zi . Cati paznici sunt pe un fond ?

puscasumarin scrie: Pentru vrajeala asta de doi bani cu "apartenenta" cred ca ar fi potrivit sa se infiinteze o asociatie de vanatoare a membrilor forumului si cine-o mai vrea. Asa, sa fie acolo - acum se poate.


:lol: stii ce fac pescarii la mine in zona ? Vizeaza permisului unde e mai ieftin si pe baza permisului pescuiesc unde vor.
florin.t
Veteran
 
Mesaje: 1227
Membru din: 10 Oct 2005, 09:06
Locaţie: malu' Crisului

Mesajde catalin.vrabie pe 22 Apr 2007, 09:45

Si la Vrancea la fel.
catalin.vrabie
Veteran
 
Mesaje: 669
Membru din: 07 Feb 2006, 15:54
Locaţie: Focsani

Mesajde Ursus2006 pe 22 Apr 2007, 21:38

Şi la Hunedoara .
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Mesajde puscasumarin pe 23 Apr 2007, 08:08

Acum vorbesc din memorie. Cererea privind asigurarea exista si in legea veche. Beneficiaza de asigurare toti vanatorii membri la o asociatie de vanatoare membra AGVPS, in contul cotizatiei anuale a fiecarui membru. In statutul asociatiei generale se regaseste acest lucru. Din nefericire, nu cred ca sunt incheiate astfel de asigurari de accidente intre AGVPS si vreun asigurator, pentru ca nu am auzit de vreo despagubire platita in aceste conditii. Chiar daca ar fi incheiate, astea sunt asigurari de gloata (turma) facute doar asa, ca sa se potriveasca cu legea.
Acesta este motivul pentru care am intrebat daca stiti ceva concret despre vreo societate de asigurari care incheie polite de asigurare pentru accidente de vanatoare - stiu din proprie experienta ca nu sunt incantati sa asigure asa ceva. Si cred ca o asigurare pe care o semnezi TU e alt lucru. In strainatate exista reduceri pentru membrii anumitor asociatii, dar asta e alt lucru: te prezinti cu carnetul de membru si ai reducere.
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

Mesajde Ghinda pe 23 Apr 2007, 08:48

Daca retin bine la toate asociatiile afiliate se face asigurare. De fiecare membru vanator se achita de catre asociatie o taxa de 5 euro(era pana acum cca 2 ani, poate s-a marit) catre AGVPS. In acessta taxa se asigura revista si asigurarea. Acum nu stiu cum o sa mai fie.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 6523
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Mesajde puscasumarin pe 23 Apr 2007, 10:26

Cu ce societate de asigurari incheia AGVPS polite (contracte) de asigurare? Ai vreo informatie concreta?
Mie tot nu mi se pare cusher sa ai asigurare de gloata; au fost ceva accidente de vanatoare in ultimul timp dar nu am auzit de vreo despagubire platita de asigurator.
Teoretic, legea permite ca reprezentantul unui grup sa incheie asigurare de raspundere civila (pentru accidente de vanatoare, de ex.); se cere anexarea unui tabel cu membrii grupului. Insa, vanatorii nu sunt membri AGVPS, ci asociatiile (unele). Este exclusa, din aceasta perspectiva, incheierea unei polite de asigurare de catre AGVPS in numele unor membri care nu sunt proprii membri. Retineti ca tabelul nu poate fi completat in primul rand pentru ca nu au, si nu au avut niciodata evidenta tuturor membrilor.
Si problema nu se opreste aici: daca nu exista un document prin care poti demonstra ca esti in posesia unei asigurari impotriva accidentelor, se cheama ca ai savarsit contraventia descrisa la art.48 alin.1 lit.a) din legea 407, si esti bun de plata amenzii iar permisul de vanatoare va fi retinut de "organ" :shock:
Asa ca lucrurile sunt mai complicate decat par.
Avatar utilizator
puscasumarin
Veteran
 
Mesaje: 768
Membru din: 13 Ian 2004, 09:28

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Unde-i lege nu-i tocmeala!

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: boursuk, NicuNicuta, OVI762, piratu, treepom şi 16 vizitatori

Publicitate