Vinatorul.ro
Jurnal de vânătoare
Acum este 07 Oct 2022, 17:48

Sezonul 2021-2022

Vanatoarea de trofeu sau de selectie la caprior, la dibuit sau la panda, vanatoarea de caprioara iarna la selectie (subiect greu pentru cei care fac selectia!) Un vanat in principal de "trofeu". Discutii libere despre calibre, tehnici de vanatoare la caprior, cele mai bune chematoare de caprior, inceput de sezon versus perioada alergatului, panda la caprior si calitatea trofeelor.

Moderator: Ghinda

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 14:26

ravenstein scrie:https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b147&an_cls=2021


Multumim!
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 14:27

Daca tot le descarc eu, pun textele si aicipentru usurinta lecturarii lor:
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 14:29

EXPUNERE DE MOTIVE
la propunerea legislativă privind modifcarea şi completarea Legii vânătorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
1. Practica europeană nu prevede o limitare a vânării păsărilor migratoare
admire la vânătoare. Acest lucre demoflstrează că nu este nevoie de cote de recoltă
la păsări migratoare a căror populaţie este stabila sae Îfl creştere.
Legislaţia naţională transpune prevederile comunitare Îfl ceea ce privete
stabilirea unui sistem de protecţie (Directiva Păsări —art. 5) Si a mijloacelor şi
metodelor de vânătoare pentru~ aceste specii (Directiva 92/43/CEE a Coflsiliului
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de fauflă şi floră sălbaticăAnexa VI).
Directiva Păsări precizează următoarele:
„Datorită efectivului populaţiei, a distribuţiei geografice şi a ratei de
reproducere pe îfltreg teritoriul Comunităţii, anumite specii pot face obiectul
vânătorii, ceea ce constituie un tip acceptabil de exploatare, Îfl măsura în care se
stabilesc şi se respectă anumite lirnite, astfel de acţiuni de vânătoare trebuind să fie
compatibile cu menţinerea populaţiei din . speciile respective la un nivel
satisfâcător. ((Directiva Păsări pct. 10 preambul )"
Metodologia de stabilire a cotelor de recoltă la aceste specii migratoare nu se
poate face în baza unor studii anuale privind efectivele existents pe teritoriul ţării,
aşa cum este cazul speciilor sedentare.
Esenţial de reţinut este faptul că Ghidul de Vânătoare, elaborat de CE pentru
punerea Îfl aplicare a Directivei Păsări, stabile~te pentru statele IJE metodologia de
calcul a cotelor de recoltă, în conformitate cu art. 9 din Directiva Păsări, care este
respectată întocmai de ţările comunitare la stabilirea cotelor de recoltă pentru
aceste specii.
În mod concret, Ghidul precizat prevede: „3.5.34 În vederea determinării unei cifre exacte a acestui prag, sunt posibile două
abordări:
- cifra trebuie să fie mult mai mică, de eel puffin un ordin de mărime, decât cifrele
caracteristice pentru prelevările efectuate în conformitate cu articolul 7.
O cifră de 1% îndeplineşte această condiţie.
- prelevarea trebuie să aibă un efect neglijabil asupra dinamicii populaţiei speciilor
în cauză. O cifră de 1% sau mai puffin îndeplineşte această condiţie deoarece
parametrii dinamicii populaţiei Bunt rareori cunoscuţi cu o precizie de mai puffin de
un punct de filiaţie, iar o prelevare de păsări mai mică de 1% poate fi ignorată în
modelele matematice. Mai ad~ugăm faptul că jurisprudenţa în materie confirmă
justeţea acestui mod de calcul.”
2. Directiva Păsări - Articolul 7 - (1) Datorită efectivului populaţiei, a
distribuţiei geografice şi a ratei de reproducere pe întreg teritoriul Comunităţii,
speciile menţionate în anexa II pot face obiectul vânătorii în cadrul legislaţiei
nationale.
Totodată, Directiva recunoaŞte pe deplin legitimitatea vânătorii de păsări
sălbatice ca o forma de utilizare durabilă şi ca o activitate care oferă avantaje
sociale, culturale,economice şi de mediu considerabile în diferite regiuni ale
Uniunii Europene. Aceasta este limitată la anumite specii, enumerate in directive,
care se regăsesc şi în legislaţia naţională.
Legislaţia europeană nu prevede o. metodologie tiinţifică pentru evaluarea
speciilor de păsări migratoare care să se desfăoare pe teritoriile statelor membre si
nici pentru stabilirea mărimii cotelor de recoltă.
3. Stadiul protecţiei speciilor admire la vânătoare conform Legii
407/2006 este prezentată conform listei roşii a speciilor IUCN, la locurile de
cuibărire, iar majoritatea (cu excepţia becaţina mică şi cioara grivă sudică), runt
clasate în categoric LC =least concern (fără grijă)
Modul de stabilire a cotelor de recolta pentru speciile de păsări migratoare în
spaţiul comunitare se face luând in considerare tendinţa populaţiilor acestor specii la nivel european, prezentata pe site-ul International Union for Conservation of
Nature (IUCN), precum şi cotele de recoltă realizate în anii precedenţi.
4. Tendinţa populaţiilor speciilor de păsări admise la vânătoare din
Anexa B ia Legea 407/2006, este conform iistei IUCN una îń creştere, ştabilă sau
necunoscută. Valorile numerice ale efectivelor speciilor migratoare pot varia
periodic, în creştere sau descretere, în acest ultim caz fără a periclita existenţa
popuiaţiiior, iar printre cauzele principale se numără agricultura, fragmentarea
habitatelor, deertificarea şi nicidecum .vânătoarea reglementată pentru asigurarea
sustenabilitătii.
5. În perioada de stagiat~ră, candidatul, conform reglementărilor subsidiare
Legii 407/2006, trebuie să întreprindă maxim 7 acţiuni (3 acţiuni de participare la
vânătoare, 2 acţiuni de gospodărire fond cinegetic, 1 acţiune de vizionare fond
cinegetic şi o acţiune de mânuire aYma de vânătoare, fără muniţie).
În concluzie, practicantul are nevoie de numai 7 zile pentru realizarea
stagiului, pe iângă depunerea unor alte documente (fiă medicală, cazier judiciar, o
recomandare etc:), ce se pot efectua fără probleme în maxim 6 luni. De aceea,
practica şi solicitarea foarte multor candidaţi a demonstrat că este inutil ca legea să
prevadă un interval aşa de mare (un an) pentru realizarea celor minim 7 acţiuni. In
plus, examenul de final, în baza căruia se obţine permisul de vânătoare permanent,
se poate susţine o singură dată pe an în fiecare judeţ, candidatul putând să participe
pentru prima dată numai în judeţul unde a făcut stagiul şi cu siguranţă tot timpul
trece mult mai mult de un an de la data depunerii cererii de începere a stagiaturii
până la susţinerea examenului.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere şi adoptare
prezenta propunere legislativă.
Initiator
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 14:30

PARLAMENTUL ROMANIEI
SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR
LEGS
pentru modificarea si completarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Árticol uric. - Legea vân~torii si a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006, publicat în Monitorul Official al României, Partea I nr. 944 din 22
noembrie 2006, cu modifkârile şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, liters h) se modifică ,i va avea următorul cuprins:"
"h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic
aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie
pentru specia căprior Si până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la
vânâtoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;"
"2. La articolul 6 alineatul (1), liters f~ se modifică şi va sues următorul
cupriris:"
"f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior
i până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul
autorităţii publice centrale care ră.spunde de protecţia mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize,
acorduri sau autorizări suplimentare;"
"3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"
"Art.24. (1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin
metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea
reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de
către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele
menţionate în Anexa nr. 11, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare; "
"4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:"
"b) să fi efectuat 6 1uni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti
care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu
excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;"
"5.După anexa nr.l se introduce o nouă anexă, anexa nr.11, având cuprinsul
prevăzut în anexa la prezenta lege."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicata.
Preşedhitele Senatului României Preęedintele Camerei Deputaţîlor
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Clujeanul pe 19 Apr 2021, 14:35

Conform cu anexa din propunerea de modificare, nu se vaneaza cormorani. Care-i faza cu cormoranul? Ocroteala europeana?
Clujeanul
Veteran
 
Mesaje: 788
Membru din: 19 Iul 2009, 07:22
Locaţie: Cluj-Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 14:38

Asta e tabel, anexa. Daca va e greu sa-l cititi, cautati-l separat.


Numărul maxim de exemplare de păsări care pot Ii vânate într-o zi de către un vânător

Denumirea speciei Perioada de vânătoare Valoarea de despăgubire (în EURO) in perioada Admisa/Interzisa
Nr de exemplare/zi /vânător

B. Păsări

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie-28 februarie
SS 135 IS
2. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1 septembrie-28
februarie
SS 135 0
3. CioaNa gi^ivă (Corvus corone corn ix) 1 iunie- 31 martie 10 20 Conf cotă
recoltă
4. Cioara grivă sudică (Corvus corone
sardonius)
1 iunie-31 martie 10 20 0
5. Cioara-de-semănătură (Corvus
frugilegus)
15 august-31
ianuarie
10 70 Conf cotă
recoltă
6. Ciocârlia-de-câmp (Álauda ai^vensis) 15 septembrie-31
octombrie
20 30 25
7. CocoŞarul (Turdus pilaris) 1 septembrie-28
februarie
27 75 25
8. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) -
mascul
10 septembrie —
31 noiembrie
1700 2.700 Conf cotă
recoltă
9. Coţofana (Pica pica) 1 iunie-31 martie 10 20 Conf cotă
recoltă
1
9 '
CoNnzoranul mare (Phalacrocorax carbo
sinensis)
1 septembrie- 28
februarie 80 270 0
10. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie-28
februarie
35 70 Conf
cotă recoltă
11. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 septembrie-28
februarie
27 135 Conf cotă
recoltă
12. Găinusa-de-baltă (Gallinula chloNopus) 1 septembrie-28
februarie
27 SO 0
13. Gâsca-de-vară (Anser anser NubNirostris) 15 august-15
februarie
55 275 10
14. Gârliţa mare (Ánser albifrons) 15 octombrie-1 S
februarie
SS 275 10
15. Graurul (Sturnus vulgaNis) 15 august-28
februarie
15 SS SO
16. GuguŞtiucul (Streptopelia decaocto) 15 august-28
februarie
27 80 Conf cotă
recoltă
17. Iei^unca (Bonasa bonasia) 15 septembNie-30
noiembrie
150 350 Conf
cotă recoltă 18. Lişiţa (Fulica atra) 1 septembrie-10
februarie
27 110 '15
19. Porumbelul gulerat (Columbapalumbus) 1 septembrie-10
februarie
27 80 20
20. PoNumbelul-de-scorbuNă (Columba oenas) 1 septembrie-10
februarie
55 110 3
21. Potârnichea (Perdixperdix) 15 septembrie-31
ciecembrie
SS 220 Conf
cotă recoltă
22. Prepeliţa (Coturnix cotuNnix) 15 august-31
octombrie
27 80 25
23. Raba mare (Anas platyrhynchos) 1 septenzbNie-1 S
februarie
SS 110 10
24. Raba mică (Anas crecca) 1 septembrie-10
februarie
SS 110 10
25. Raba fluierătoare (Anaspenelope) 15 august-15
februarie
SS 110 2
26. Raba-cu-cap-castaniu (Aythyaferina) 15 august-15
februarie
55 110 1
27. Raba moţată (Ayt/iyafuligula) 15 septembrie-10
februarie
SS 110 0
28. Raba pestriţă (Anal strepera) 15 august-15
februarie
SS 110 2
29. Raba sunătoare (Bucephala clangula) 15 august-15
februarie
SS 110 1
30. Raba lingurar (Anas clypeata) 15 august-15
februarie
55 110 2
31. Raba, suliţar (Anas acuta) 15 august-31
ianuarze
65 130 2
32. Raba cârâitoaNe (Anas querquedula) 1 septembrie-10
februarie
65 130 1
33. Raba-cu-cap negru (Aythya manila) 15 august-15
februarie
65 130 0
34. Sitartcl-de păduNe (Scolopax rusticola) 1 septefnbnie-28
februarie SS 110 3
35. Stăncuţa (Corvus monedula) 10 iulie-20 martie 27 75 Conf. cotă
Necoltă
36. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie-28
februarie
27 75 20
37. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie-28
februarie
27 75 10
38. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie-28
februarie
27 75 20
39. Turturica (Streptopelia turtur) 15 august-30
septembrie
27 75 20
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 19 Apr 2021, 19:09

zeb stump scrie:Încarcam topicul despre caprior, sper sa nu tragem a rau, sa ne trezim ca il suspenda si pe asta...
Mai e o varianta, care ar inchide definitiv botul ONG-istilor: sa prevada prin lege sau OG/OUG modul de calcul al cotelor...În cazul asta, nu ar mai avea ce contesta, ar fi suficient ca Min. Mediului sa calculeze potrivit legii...
Legea nu e supusa controlului instantei de judecata, doar al CCR, dar ajungi mai greu acolo...
Cum însă actuala guvernare e intr-o continua campanie electorala, nu cred ca si-ar asuma asa ceva, ca ar nemultumi ONG-urile si ecologistii de facebook...


Nu știu dacă ne cunoaștem, apreciez faptul ca vorbești argumentat. De acord cu postarea de mai sus, cu o mențiune. Partea legislativă menționată sa rezolve cazul sa fie oricare, mai puțin 407. Și tocmai această cale a fost aleasă, după cum s-a văzut mai sus. Știind culisele ultimelor modificări, n-aș fi atins-o. Tare mi-e teamă că vor veni și alte propuneri de modificare, probabil care ne vor îngrădi / păgubi mai mult. Vedea-v-om...
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Ghinda pe 20 Apr 2021, 06:53

Am pus un pdf la unde lege nu-i tocmeala cu forma propunerii
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 7279
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Ghinda pe 03 Mai 2021, 21:27

A iesit careva?
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 7279
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde ravenstein pe 03 Mai 2021, 21:53

Ghinda scrie:A iesit careva?


Astept sa se elibereze autorizatia saptamana aceasta. :D :D
12/70 - 12/76 - 20/76 - 308w
ravenstein
Veteran
 
Mesaje: 325
Membru din: 09 Oct 2017, 14:52
Locaţie: Cluj Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde zforis pe 04 Mai 2021, 00:27

Ghinda scrie:A iesit careva?


Da, eu am dorit un tap cu trofeu inca in par, am vazut prima data acu 2-3 saptamani, pe urma, am fost pe urma lui, nu am scapat din vedere, stiam unde umbla, cand si unde apare, si am observat, ca nu se curata... Restul tapiilor care am observat, toti aveau trofeul curatat. Este un exemplar de selectie, foarte tanar. Azi a venit ziua in care am primit autorizatia. Pentru mine este ceva deosebit.

Imagine

Date tehnice:
- CZ 557 Sporter .30-06,
- RWS KS 9.7g
- Schmidt & Bender 4-16x/50
- Distanta: 109m

A marcat bine lovitura, s-a dus inca 10 metri (practic fara plamani)
CZ USA Mallard 12/76,CZ 557 .30-06 S&B 4-16x,Viktor-deutsche drahthaar. https://www.office24.ro
Avatar utilizator
zforis
Veteran
 
Mesaje: 607
Membru din: 12 Noi 2014, 21:48
Locaţie: Timis

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Ghinda pe 04 Mai 2021, 07:20

Bravo! Așa da.
Eu, posibil sigur, doar după 17 să ies. O să cam plec pe sâmbătă și mai am treaburi de făcut.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 7279
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde ravenstein pe 04 Mai 2021, 09:19

Frumos :D . Felicitari !
12/70 - 12/76 - 20/76 - 308w
ravenstein
Veteran
 
Mesaje: 325
Membru din: 09 Oct 2017, 14:52
Locaţie: Cluj Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde mialxx pe 04 Mai 2021, 12:50

Si eu am avut noroc aseara. :D :D
Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.
mialxx
Veteran
 
Mesaje: 838
Membru din: 23 Aug 2010, 20:55
Locaţie: Thurgau Elvetia

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde zforis pe 04 Mai 2021, 13:44

Multumesc @ghinda, @ravenstein.

Felicitari @mialxx, foarte frumos trofeu.
CZ USA Mallard 12/76,CZ 557 .30-06 S&B 4-16x,Viktor-deutsche drahthaar. https://www.office24.ro
Avatar utilizator
zforis
Veteran
 
Mesaje: 607
Membru din: 12 Noi 2014, 21:48
Locaţie: Timis

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde tehărău pe 04 Mai 2021, 17:38

Felicitări amândurora!
Sunt o grămadă de avantaje pentru cei ce se grăbesc. ;)
Opriți transformarea nulităților în vedete!
http://www.ajvpsbuzau.ro/ro/descriere/
tehărău
Veteran
 
Mesaje: 3332
Membru din: 16 Mai 2009, 19:24

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde mialxx pe 04 Mai 2021, 17:39

Multumesc @zforis, @teharau. Isi facea veacu linga un drum foarte circulat, altfel il lasam pina in August.
mialxx
Veteran
 
Mesaje: 838
Membru din: 23 Aug 2010, 20:55
Locaţie: Thurgau Elvetia

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde popaliviu pe 05 Mai 2021, 00:35

Frumos țap, felicitări!
12, 16, 9mm, .30-06
popaliviu
Veteran
 
Mesaje: 880
Membru din: 10 Ian 2016, 18:13

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde mialxx pe 05 Mai 2021, 05:58

Multumesc!
mialxx
Veteran
 
Mesaje: 838
Membru din: 23 Aug 2010, 20:55
Locaţie: Thurgau Elvetia

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Clujeanul pe 05 Mai 2021, 07:15

beauty is in the eye of the beholder

:D
Clujeanul
Veteran
 
Mesaje: 788
Membru din: 19 Iul 2009, 07:22
Locaţie: Cluj-Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Ghinda pe 27 Mai 2021, 07:14

De sezon.
Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.
Nu te certa niciodata cu un prost. S-ar putea cei din jur sa nu vada diferenta...
Ghinda
Veteran
 
Mesaje: 7279
Membru din: 14 Dec 2006, 22:35
Locaţie: Bucuresti

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde pipabh pe 27 Mai 2021, 07:22

Frumos! Felicitari!
pipabh
Veteran
 
Mesaje: 1520
Membru din: 27 Oct 2012, 07:49

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde ravenstein pe 27 Mai 2021, 08:15

Arma tikka t3x hunter, calibrul 308w, optica Aimpoint micro h2, munitia Norma Oryx 11.7g, lovit in coloana - aprox 80m.
Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.
12/70 - 12/76 - 20/76 - 308w
ravenstein
Veteran
 
Mesaje: 325
Membru din: 09 Oct 2017, 14:52
Locaţie: Cluj Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Croco pe 27 Mai 2021, 08:25

Ghinda scrie:De sezon.

Felicitari!
Avatar utilizator
Croco
Veteran
 
Mesaje: 539
Membru din: 18 Ian 2019, 13:48
Locaţie: Ilfov

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Croco pe 27 Mai 2021, 08:26

ravenstein scrie:Arma tikka t3x hunter, calibrul 308w, optica Aimpoint micro h2, munitia Norma Oryx 11.7g, lovit in coloana - aprox 80m.

Felicitari!
Avatar utilizator
Croco
Veteran
 
Mesaje: 539
Membru din: 18 Ian 2019, 13:48
Locaţie: Ilfov

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Croco pe 27 Mai 2021, 08:27

mialxx scrie:Si eu am avut noroc aseara. :D :D

Felicitari!
Avatar utilizator
Croco
Veteran
 
Mesaje: 539
Membru din: 18 Ian 2019, 13:48
Locaţie: Ilfov

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde Croco pe 27 Mai 2021, 08:28

zforis scrie:
Ghinda scrie:A iesit careva?


Imagine

Date tehnice:
- CZ 557 Sporter .30-06,
- RWS KS 9.7g
- Schmidt & Bender 4-16x/50
- Distanta: 109m

A marcat bine lovitura, s-a dus inca 10 metri (practic fara plamani)

Felicitari!
Avatar utilizator
Croco
Veteran
 
Mesaje: 539
Membru din: 18 Ian 2019, 13:48
Locaţie: Ilfov

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde zforis pe 27 Mai 2021, 09:56

Felicitari @ghinda! Interesant trofeu! Frumos!

Felicitari @ravenstein! Asta da optica dedicata pentru tap :-). Anul trecut si eu am folosit luneta de goana la tap, dar aveam macar 4x.

Multumesc @croco.
CZ USA Mallard 12/76,CZ 557 .30-06 S&B 4-16x,Viktor-deutsche drahthaar. https://www.office24.ro
Avatar utilizator
zforis
Veteran
 
Mesaje: 607
Membru din: 12 Noi 2014, 21:48
Locaţie: Timis

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde ravenstein pe 27 Mai 2021, 10:17

@Ghinda
Mijto trofeu. Felicitări!!

@zforis
Am zis ca un sezon, doua pana o sa îmi iau o arma și optica pentru căprior, vulpe etc, merge și asa.
Arma am sprijinit o de stativ. Nu am emoții pana la 100m, mai ales dacă îmi pun intensitatea punctului pe mic.
12/70 - 12/76 - 20/76 - 308w
ravenstein
Veteran
 
Mesaje: 325
Membru din: 09 Oct 2017, 14:52
Locaţie: Cluj Napoca

Re: Sezonul 2021-2022

Mesajde mialxx pe 27 Mai 2021, 13:02

ravenstein scrie:@Ghinda
Mijto trofeu. Felicitări!!

@zforis
Am zis ca un sezon, doua pana o sa îmi iau o arma și optica pentru căprior, vulpe etc, merge și asa.
Arma am sprijinit o de stativ. Nu am emoții pana la 100m, mai ales dacă îmi pun intensitatea punctului pe mic.


Felicitari!
Acum trebuie sa te cert putin. Cind faci poze cu vinatul, scoateti palaria, sapca, caciula, asa arati respect vinatului.
Iar lovitura e cam nasoala, mai avea putin si trecea pe deasupra lui, cel putin asa se vede in poza. Daca il lovea 2-3 cm mai sus il cautai si acum.
In rest toate cele bune.
mialxx
Veteran
 
Mesaje: 838
Membru din: 23 Aug 2010, 20:55
Locaţie: Thurgau Elvetia

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Vanatoare de caprior

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Publicitate